Насловна » Структура » Група за уређење и коришћење вода и заштиту вода од загађивања

Група за уређење и коришћење вода и заштиту вода од загађивања

обавља послове који се односе на: учешће у припреми нацрта планских докумената у области вода и праћење остваривања донетих планских докумената; учешће у разматрању планова управљања водама и годишњег извештаја о стању водног режима; припрему предлога ради утврђивања употребљивости вода за опште и посебно коришћење; припрему техничке документације за изградњу вишенаменских брана са акумулацијама; праћење стања снабдевања водом ради обезбеђења рационалног коришћења вода; учешће у припреми Програма управљања водама и Правилника којим се прописују услови и критеријуми за доделу буђетских средстава; учешће у спровођењу просторних планова за заштиту изворишта од посебног значаја; припрему планова за управљање системима за снабдевање водом за пиће, индустрију и енергетику и др; поступање по поднетим захтевима за финансирање изградње и реконструкције водних објеката за коришћење вода и водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода и за израду техничке документације за те објекте и праћење извршења закључених уговора за финансирање изградњу и реконструкцију наведених водних објеката; припрему и учешће у реализацији националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску Унију; припрему и израду решења о издавању лиценце правном лицу за обављање послова снабдевања водом за пиће системом јавног водовода и сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода системом јавне канализације, односно решења о одузимању издате лиценце; припрему стручно-техничких елемената за израду плана набавки Буџетског фонда за воде Републике Србије; учешће у припреми нацрта Плана заштите вода од загађивања; израду одговора на посланичка питања и представке из делокруга Групе;праћење прописа из делокруга Групе; обавља и друге послове из ове области.