Насловна » Структура » Група за управне и аналитичке послове и стандарде у области вода

Група за управне и аналитичке послове и стандарде у области вода

обавља пословекоји се односе на: припрему елемената и израду решења о издавању водних условаван обједињене процедуре и решења о издавању водних услова у оквиру обједињене процедуре, водних сагласности, водних дозвола, налога и потврда о испуњености услова из водних сагласности за пројектовање, изградњу, употребу и коришћење објеката и радње које могу утицати на промене у водном режиму или на које може да утиче водни режим; припрему елемената и израду мишљења за урбанистичку и планску документацију; припрему стручних основа за израду нацрта Закона о водама и предлога подзаконских аката и предлога уговора о концесијама; припрему и учешће у изради стандарда и норми за пројектовање, изградњу и одржавање водних објеката и њихово усклађивање са прописима ЕУ; припрему елемената (водних аката, водних књига) за управљање режимом вода на водним подручјима;вођење евиденције о издатим водним актима; учешће у припреми и примени софтверских модела ради добијања неопходних података за управљање режимом вода; израду одговора на посланичка питања и представке из делокруга Групе; праћење прописа из делокруга Групе; обавља и друге послове из ове области.