Насловна » Структура » Одсек за правне и административно - техничке послове

Одсек за правне и административно - техничке послове

обавља послове који се односе на: учешће у припреми прописа из области вода, праћење њихове примене и предлагање њиховог усаглашавања са прописима ЕУ; припремање предлога одлука којима се потврђују општи акти предузећа из области вода; припремање уговора који за предмет имају финансирање послова од општег интереса утврђених Законом о водама; израду решења у првом степену о обрачуну и задужењу обвезника плаћања накнаде за коришћење водног добра и накнаде за испуштену воду; решавање у другом степену по жалби против управних аката јавних водопривредних предузећа; израда одговора на тужбе у управном спору, односно имовинском спору; припремање аката везаних за концесије у области вода; припремање, у складу са ставовима осталих унутрашњих организационих јединица овог органа, мишљења о нацрту закона, другог прописа и општег акта чији је предлагач други државни орган, односно организација којој је обављање послова државне управе поверено као управно овлашћење; припремање изјашњења поводом предлога физичких лица за утврђивање накнаде за експроприсано земљиште; израду аката у вези са захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Републичкој дирекцији за воде; доставу, по захтеву Заштитника грађана, односно стручне службе Заштитника грађана, информација, података и списа; вођење евиденције о службеним возилима Дирекције и путних налога за та возила; вођење евиденција за потребе обрачуна плата и евиденције о годишњим одморима државних службеника и намештеника; превожење директора и државних службеника у Дирекцији при обављању послова из делокруга Дирекције; организацију службених путовања, у земљи и иностранству;израду и коришћење печата; израду одговора на посланичка питања и представке из делокруга рада Одсека; праћење прописа из делокруга рада Одсека; обавља и друге послове из ове области.