Насловна » Структура » Одељење водне инспекције

Одељење водне инспекције

обавља послове који се односе на: вршење непосредног надзора и предузимање мера за обезбеђивање извршења закона, других прописа и општих аката који се односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму; заштиту вода од загађивања; контролу квалитета површинских и подземних вода; надзор над законитошћу аката јавних водопривредних предузећа којима се решава о правима и дужностима грађана, предузећа и других правних лица; надзор над радом предузећа и других правних лица којима је поверено вршење јавних овлашћења; надзор над радом предузећа и других правних лица који се старају о одбрани од поплава, праћење и анализирање спровођења закона, других прописа и општих аката донетих на основу закона; обрада предмета по жалбама; припрему мишљења о примени прописа из делокруга Одељења; учествовање у изради извештаја, одговора на посланичка питања и представке које су везане за делокруг Одељења; праћење прописа из делокруга Одељења; обавља и друге послове из ове области.

У Одељењу водне инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек водне инспекције Краљево у подручној јединици широј од подручја управног округа за Мачвански, Колубарски, Златиборски, Моравички, Рашки, Косовскомитровачки и Косовскопоморавски управни округ са седиштем у Краљеву,
  2. Одсек водне инспекције Ниш у подручној јединици широј од подручја управног округа за Нишавски, Топлички, Расински, Пиротски, Јабланички, Пчињски управни округ, са седиштем у Нишу,
  3. Одсек водне инспекције Смедерево у подручној јединици широј од подручја управног округа за Зајечарски, Борски, Шумадијски, Подунавски, Браничевски и Поморавски управни округ са седиштем у Смедереву.

Одсеци водне инспекције обављају послове који се односе на: вршење непосредног надзора и предузимање мера за обезбеђивање извршења закона, других прописа и општих аката који се односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму; заштиту вода од загађивања; контролу квалитета површинских и подземних вода; надзор над законитошћу аката јавних водопривредних предузећа којима се решава о правима и дужностима грађана, предузећа и других правних лица; надзор над радом предузећа и других правних лица којима је поверено вршење јавних овлашћења; надзор над радом предузећа и других правних лица који се старају о одбрани од поплава, праћење и анализирање спровођења закона, других прописа и општих аката донетих на основу закона; обраду предмета по жалбама; праћење прописа из делокруга одсека; обавља и друге послове из ове области.