Direktive EU

Pravni okvir Evropske unije za implementaciju principa integralnog upravljanja vodama čine sledeće značajne direktive i uredbe:

Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC)

Direktiva o zaštiti podzemne vode od zagađivanja i pogoršavanja kvaliteta (2006/118/EC)

Direktiva o upravljanju kvalitetom vode za kupanje (2006/7/EC)

Direktiva o proceni i upravljanju rizicima od poplava (2007/60/EC)

Direktiva o otpadu i stavljanju van snage nekih direktiva (2008/98/EC)

Direktiva o dopuni Direktive (2008/98/EC) o otpadu (2018/851/EU)

Direktiva o standardima kvaliteta životne sredine u oblasti politike voda (2008/105/EC)

Direktiva o tehničkim specifikacijama za hemijsku analizu i monitoring statusa voda (2009/90/EC)

Direktiva o uspostavljanju okvira za delovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (2009/128/EZ)

Direktiva o industrijskim emisijama (integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja) (2010/75/EU)

Direktiva o kontroli rizika pojave većih akcidenata sa opasnim supstancama, o izmeni i dopuni, a naknadno i stavljanju van snage Direktive Saveta (96/82/EZ) (2012/18/EZ)

Direktiva o izmeni Direktiva 2000/60/EZ i 2008/105/EZ u pogledu prioritetnih materija u oblasti politike voda (2013/39/EC)

Direktiva o zaštiti voda od zagađivanja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (91/676/EEC)

Direktiva o prečišćavanju urbanih otpadnih voda (91/271/EEC)

Dopuna aneksa l direktive (98/15/EC)

Direktiva o zaštiti životne sredine, a posebno zemljišta, pri korišćenju kanalizacionog mulja u poljoprivredi (86/278/EEC)

Direktiva o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EC)

Direktiva o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (92/43/EEC)

Direktiva (80/68/EEZ) o zaštiti podzemnih voda od zagađenja prouzrokovanog određenim opasnim supstancama

Direktiva (2011/92/EU) o proceni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu

Direktiva (94/62/EZ) o ambalaži i ambalažnom otpadu

Direktiva (2006/7/EZ) o upravljanju kvalitetom vode za kupanje i stavljanju izvan snage Direktive 76/160/EEZ

Direktiva (2009/147/EZ) o očuvanju divljih ptica

Uredba (EU) 2020/741 o minimalnim zahtevima za ponovnu upotrebu vode

Uredba (EZ) 166/2006 o uspostavljanju Evropskog registra ispuštanja i prenosa zagađujućih materija

Uredba (EU) 1143/2014 o sprečavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta

Uredba (EU) o prometu i upotrebi biocidnih proizvoda (528/2012)

Uredba o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i o stavljanju van snage Direktiva (79/117/EEZ) i (91/414/EEZ) (1107/2009)

Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama (REACH), o osnivanju Evropske agencije za hemikalije, izmeni i dopuni Direktive (1999/45/EZ) i stavljanju van snage Uredbe Saveta (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Saveta (76/769/EEZ) i Direktiva Komisije (91/155/EEZ), (93/67/EEZ), (93/105/EZ) i (2000/21/EZ) (1907/2006)