Učešće javnosti

Voda je prirodni resurs neophodan za život na Zemlji i ona predstavlja važno opšte dobro. Dostupnost vode, dobrog kvaliteta i u dovoljnoj količini, od suštinskog je značaja za sve građane Srbije, kao i za različite privredne sektore i korišćenje zemljišta. Zbog toga, različite zainteresovane strane koje predstavljaju različite interese moraju učestvovati u integrisanom upravljanju vodama. Važne zainteresovane strane postoje posebno u oblastima industrije, poljoprivrede i energetike, kao i u sektoru transporta i infrastrukture. Nevladine organizacije koje se bave ekologijom, kao i rekreacija i turizam, takođe igraju značajnu ulogu. Na regionalnom i lokalnom nivou, okruzi, opštine i privatna gazdinstva imaju veliki interes kada se radi o dobrom upravljanju vodama.

Planiranje i upravljanje vodama u skladu sa principima Okvirne direktive o vodama podrazumeva aktivno uključivanje javnosti i zainteresovanih strana u sve faze procesa planiranja, kako tokom izrade i donošenja Plana upravljanja vodama tako i tokom njegove implementacije i ažuiriranja po završetku ciklusa za koji se on odnosi, odnosno nakon 6 godina. Na ovaj način, nadležne institucije u oblasti upravljanja vodama mogu iskoristiti dodatna znanja, iskustva i inicijative drugih zainteresovanih strana i šire javnosti i tako unaprediti kvalitet Plana upravljanja vodama. Kao rezultat, javnost iskazuje veću spremnost da prihvati odluke o upravljanju vodama, kao što su Program mera i troškovi njegovog sprovođenja.

Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i javna vodoprivredna preduzeća koja pripremaju Plan upravljanja vodama dužni su da obezbede aktivno učešće zainteresovanih strana u procesu pripreme i donošenja tog plana, a putem sredstava javnog informisanja da obaveste i širu javnost, i to:

1. o početku pripreme ili noveliranja plana upravljanja vodama, najmanje tri godine pre početka perioda na koji se plan odnosi;
2. o stanju izrade plana upravljanja vodama i značajnijim problemima na posmatranom vodnom području, najkasnije dve godine pre početka perioda na koji se plan odnosi.

Obaveštenje o početku pripreme ili noveliranja plana upravljanja vodama obuhvata okvirni sadržaj plana, konsultacije koje treba izvršiti, termine pripreme i usvajanja plana i adresu nadležnog organa od koga se mogu dobiti dodatne informacije.

Ministarstvo, odnosno javna vodoprivredna preduzeća koja pripremaju Plan upravljanja vodama, u obavezi su da nacrt plana objave, najmanje godinu dana pre početka perioda na koji se plan odnosi.

Nacrt plana se javno izlaže u prostorijama Ministarstva i javnih vodoprivrednih preduzeća i na njihovim internet stranama.