Учешће јавности

Вода је природни ресурс неопходан за живот на Земљи и она представља важно опште добро. Доступност воде, доброг квалитета и у довољној количини, од суштинског је значаја за све грађане Србије, као и за различите привредне секторе и коришћење земљишта. Због тога, различите заинтересоване стране које представљају различите интересе морају учествовати у интегрисаном управљању водама. Важне заинтересоване стране постоје посебно у областима индустрије, пољопривреде и енергетике, као и у сектору транспорта и инфраструктуре. Невладине организације које се баве екологијом, као и рекреација и туризам, такође играју значајну улогу. На регионалном и локалном нивоу, окрузи, општине и приватна газдинства имају велики интерес када се ради о добром управљању водама.

Планирање и управљање водама у складу са принципима Оквирне директиве о водама подразумева активно укључивање јавности и заинтересованих страна у све фазе процеса планирања, како током израде и доношења Плана управљања водама тако и током његове имплементације и ажуирирања по завршетку циклуса за који се он односи, односно након 6 година. На овај начин, надлежне институције у области управљања водама могу искористити додатна знања, искуства и иницијативе других заинтересованих страна и шире јавности и тако унапредити квалитет Плана управљања водама. Као резултат, јавност исказује већу спремност да прихвати одлуке о управљању водама, као што су Програм мера и трошкови његовог спровођења.

Министарство надлежно за послове водопривреде и јавна водопривредна предузећа која припремају План управљања водама дужни су да обезбеде активно учешће заинтересованих страна у процесу припреме и доношења тог плана, а путем средстава јавног информисања да обавесте и ширу јавност, и то:

1. о почетку припреме или новелирања плана управљања водама, најмање три године пре почетка периода на који се план односи;
2. о стању израде плана управљања водама и значајнијим проблемима на посматраном водном подручју, најкасније две године пре почетка периода на који се план односи.

Обавештење о почетку припреме или новелирања плана управљања водама обухвата оквирни садржај плана, консултације које треба извршити, термине припреме и усвајања плана и адресу надлежног органа од кога се могу добити додатне информације.

Министарство, односно јавна водопривредна предузећа која припремају План управљања водама, у обавези су да нацрт плана објаве, најмање годину дана пре почетка периода на који се план односи.

Нацрт плана се јавно излаже у просторијама Министарства и јавних водопривредних предузећа и на њиховим интернет странама.