Директиве ЕУ

Правни оквир Европске уније за имплементацију принципа интегралног управљања водама чине следеће значајне директиве и уредбе:

Оквирна директива о водама (2000/60/ЕЦ)

Директива о заштити подземне воде од загађивања и погоршавања квалитета (2006/118/ЕЦ)

Директива о управљању квалитетом воде за купање (2006/7/ЕЦ)

Директива о процени и управљању ризицима од поплава (2007/60/ЕЦ)

Директива о отпаду и стављању ван снаге неких директива (2008/98/ЕЦ)

Директива о допуни Директиве (2008/98/EЦ) о отпаду (2018/851/ЕУ)

Директива о стандардима квалитета животне средине у области политике вода (2008/105/ЕЦ)

Директива о техничким спецификацијама за хемијску анализу и мониторинг статуса вода (2009/90/ЕЦ)

Директива о успостављању оквира за деловање Заједнице у постизању одрживе употребе пестицида (2009/128/ЕЗ)

Директива о индустријским емисијама (интегрисано спречавање и контрола загађења) (2010/75/ЕУ)

Директива о контроли ризика појаве већих акцидената са опасним супстанцама, о измени и допуни, а накнадно и стављању ван снаге Директиве Савета (96/82/ЕЗ) (2012/18/ЕЗ)

Директива о измени Директива 2000/60/ЕЗ и 2008/105/ЕЗ у погледу приоритетних материја у области политике вода (2013/39/ЕЦ)

Директива o заштити вода од загађивања узрокованог нитратима из пољопривредних извора (91/676/ЕЕЦ)

Директива о пречишћавању урбаних отпадних вода (91/271/ЕЕЦ)

Допуна анекса l директиве (98/15/ЕЦ)

Директива о заштити животне средине, а посебно земљишта, при коришћењу канализационог муља у пољопривреди (86/278/ЕЕЦ)

Директива о квалитету воде намењене за људску потрошњу (98/83/ЕЦ)

Директива о очувању природних станишта и дивље фауне и флоре (92/43/ЕЕЦ)

Директива (80/68/ЕЕЗ) о заштити подземних вода од загађења проузрокованог одређеним опасним супстанцама

Директива (2011/92/ЕУ) о процени утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину

Директива (94/62/ЕЗ) о амбалажи и амбалажном отпаду

Директива (2006/7/EЗ) о управљању квалитетом воде за купање и стављању изван снаге Директиве 76/160/EEЗ

Директива (2009/147/ЕЗ) о очувању дивљих птица

Уредба (ЕУ) 2020/741 о минималним захтевима за поновну употребу воде

Уредба (ЕЗ) 166/2006 о успостављању Европског регистра испуштања и преноса загађујућих материја

Уредба (ЕУ) 1143/2014 о спречавању и управљању уношења и ширења инвазивних страних врста

Уредба (ЕУ) о промету и употреби биоцидних производа (528/2012)

Уредба о стављању средстава за заштиту биља на тржиште и о стављању ван снаге Директива (79/117/ЕЕЗ) и (91/414/ЕЕЗ) (1107/2009)

Уредба о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и рестрикцијама (REACH), о оснивању Европске агенције за хемикалије, измени и допуни Директиве (1999/45/EЗ) и стављању ван снаге Уредбе Савета (EEЗ) бр. 793/93 и Уредбе Комисије (EЗ) бр. 1488/94 као и Директиве Савета (76/769/EEЗ) и Директива Комисије (91/155/EEЗ), (93/67/EEЗ), (93/105/EЗ) и (2000/21/EЗ) (1907/2006)