План управљања водама

План управљања водама на територији Републике Србије усваја Влада Републике Србије на предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, a његове елементе израђују Јавна водопривредна предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“ уз координацију Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичке дирекције за воде. У процесу израде Плана управљања водама учествују и други субјекти, у складу са својим надлежностима у области управљања водама и заштите животне средине.

Клик на слику отвара галерију

План управљања водама је основни инструмент којим се имплементирају принципи ОДВ и представља стратешки оквир за интегрално управљање водама.

План управљања водама, чији је садржај прописан Законом о водама, прописује циљеве животне средине за сва водна тела површинских и подземних вода које је потребно достићи уз спровођење активности заштите и унапређења водних ресурса. Такође, План управљања водама садржи и приказ карактеристика подсливова на територији Републике Србије, оцену притисака и утицаја људских активности на количину и квалитет вода, податке о мониторингу квалитета површинских и подземних вода, економске анализе и преглед програма мера за достизање доброг статуса вода.

План се доноси са периодом важења од 6 година, након чега се врши његова ревизија, измена и допуна у смислу оцене напредовања у постизању циљева животне средине и ефеката предузетих мера.

Помоћ Републици Србији у изради првог Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. година, пружена је кроз ЕУ Твининг пројекат „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“, а чији је главни циљ јачање капацитета надлежних институција које се баве управљањем водама, повезаних институција, академске заједнице и других заинтересованих страна – у складу са стандардима и захтевима ЕУ.

 Србија воде  Подршка планирању  Воде Војводине