Архива 2016. - Актуелно

23. децембар 2016.

Влада Републике Србије усвојила је Стратегију управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године, којом је одређена дугорочна политика управљања водама на државној територији, правци одрживог деловања у области коришћења вода, заштите вода, уређења водотока и заштите од штетног дејства вода. У планском периоду се очекује значајно унапређење стања у сектору вода у односу на постојеће. Ово унапређење ће се одвијати у складу са друштвеним и економским могућностима државе, а уз уважавање и увођење стандарда, технологија и прописа Европске уније из области вода.

Текст Стратегије можете преузет овде.

19. децембар 2016.

Народна скупштина Републике Србије усвојила је, на Шестој седници Другог редовног заседања, Закон о изменама и допунама Закона о водама, на предлог Владе Републике Србије.

Закон о изменама и допунама Закона о водама објављен је у Службеном гласнику РС, број 101/2016 од 16. децембра 2016. године.

Текст Закона можете видети ОВДЕ.

08. децембар 2016.

Републици Србији је, у циљу санирања последица поплава из 2014. године одобрен кредит Светске Банке и део средстава из кредита ће се искористити за санацију и реконструкцију постојећих и изградњу нових насипа за заштиту од поплава (Компонента 3). За пројекат „Санација насипа на левој обали Дунава код Бачке Планке (km 1+800 до km 9+850) и Сомбора (km 3+461 до km 6+583 и km 49+410 до km 52+400) стабилизација круне насипа (асфалтни пут) у зони насеља Бегеч, Богојево и Бездан“ израђен је План управљања заштитом животне средине (Environmental Management Plan - EMP). Носилац пројекта, сагласно политикама заштите Светске Банке (WB Safeguards), спроводи поступак јавних консултација за сваки EMP документ..

Позив за јавне консултације за План управљања заштитом животне средине на српском језику

Позив за јавне консултације за План управљања заштитом животне средине на енглеском језику

06. децембар 2016.

Републици Србији је, у циљу санирања последица поплава из 2014. године одобрен кредит Светске Банке и део средстава из кредита ће се искористити за санацију и реконструкцију постојећих и изградњу нових насипа за заштиту од поплава (Компонента 3). За пројекат „Санација насипа на левој обали Дунава код Бачке Планке (km 1+800 до km 9+850) и Сомбора (km 3+461 до km 6+583 и km 49+410 до km 52+400) стабилизација круне насипа (асфалтни пут) у зони насеља Бегеч, Богојево и Бездан“ израђен је План управљања заштитом животне средине (Environmental Management Plan - EMP). Носилац пројекта, сагласно политикама заштите Светске Банке (WB Safeguards), спроводи поступак јавних консултација за сваки EMP документ.

План управљања заштитом животне средине на српском језику

План управљања заштитом животне средине на енглеском језику

01. децембар 2016.

Република Србија је примила зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. Поводом реализације будућих грађевинских радова у Нишу представља се финална верзија скраћеног плана расељавања, а везано за заштиту града Ниша од поплава.

Скраћени акциони план расељавања на српском језику

Скраћени акциони план расељавања на енглеском језику

8. новембар 2016.

Републике Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. Поводом реализације будућих грађевинских радова у Нишу представља се радна верзија скраћеног плана расељавања, а везано за заштиту града Ниша од поплава.

Позив на јавну расправу

Скраћени акциони план расељавања - Заштита речног корита и обале реке Нишаве

Скраћени акциони план расељавања - Заштита речног корита и обале реке Нишаве на енглеском језику

31. октобар 2016.

Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине наставила је организацију обуке за израду појединих области плана управљања у складу са Оквирном директивом о водама Европске уније, у просторијама Републичке дирекције за воде са темом „Карактеризација – идентификација референтних услова“,у циљу преноса знања и оспособљавања запослених у јавним водопривредним предузећима за израду елемената за планове управљања водним подручјима.

Презентацијa са обуке

17. октобар 2016.

Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине организује обуке за израду појединих области плана управљања у складу са Оквирном директивом о водама Европске уније, у циљу преноса знања и оспособљавања запослених у јавним водопривредним предузећима за израду елемената за планове управљања водним подручјима у периоду октобар 2016. – октобар 2017. године.

Прва обука одржана је данас у просторијама Републичке дирекције за воде са темом „Карактеризација – делинеација водних тела“.

Слике са обуке можете видети у Галерији.

Презентације са обуке

14. октобар 2016.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. Поводом реализације будућих грађевинских радова у Новом Пазару представља се коначна верзија скраћеног плана расељавања, а везано за заштиту града Нови Пазар од поплава.

Скраћени акциони план расељавања након консултација на српском језику

Скраћени акциони план расељавања након консултација на енглеском језику

23. септембар 2016.

Прекид тендерске процедуре за израду техничке документације изградње вишенаменског водног објекта „Струганик“ – баријере на реци Рибници (од km 15+500 до km 20+500)
Пројекат „Хитне санације од поплава“
Кредит број 8449 YF

У складу са Смерницама Светске банке „Избор и ангажовање консултаната по основу IBRD зајмова, IDA кредита и донација за Зајмопримце Светске банке издање јануар 2011, ревидоване у јулу 2014“, Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде објављује прекид тендерске процедуре за избор консултантске куће за израду техничке документације за изградњу вишенаменског водног објекта „Струганик“ – баријере на реци Рибници (од km 15+500 до km 20+500) која је објављена у дневном листу „Политика“ 2. априла 2016. године.

Обавештење о прекиду процедуре

22. септембар 2016.

Република Србија је примила зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. Поводом реализације будућих грађевинских радова у Алексинцу представља се коначна верзија скраћеног плана расељавања, а везано за заштиту града Алексинца од поплава.

Скраћени акциони план расељавања на српском

Скраћени акциони план расељавања на енглеском

14. септембар 2016.

ПРИПРЕМА ПЛАНА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОПЛАВА

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде је 2012. године израдила Прелиминарну процену ризика од поплава за територију Републике Србије, у складу са Законом о водама (''Сл. гласник РС'' број 30/2010).

На основу Прелиминарне процене одређена су значајна поплавна подручја на којима постоји или би се могао појавити значајан ризик од поплава са штетним последицама по здравље људи, животну средину, привредне активности и културно наслеђе. На територији Републике Србије одређено је таквих 99 значајних поплавних подручја, о којима више информација можете наћи на интернет страници Републичке дирекције за воде (http://www.rdvode.gov.rs/uredjenje-vodotoka-pp-rizika-poplava.php).

Као наставак активности у циљу смањења ризика од поплава, Републичка дирекција за воде је започела припреме на изради Нацрта Плана управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије (План).

Оквирни садржај Плана: У складу са одредбом 49. Закона о водама План се израђује на основу карте угрожености и карте ризика од поплава, по методолигији која садржи: циљеве управљања ризицима од поплава и мере за њихово постизање, приоритете и начин спровођења плана управљања ризицима од поплава, надлежна правна лица и средства потребна за спровођење плана, начин усклађивања са планом управљања водама и укључење јавности.

Планиране консултације: У припрему Нацрта Плана укључени су јавна водопривредна предузећа, Републички хидрометеоролошки завод, Сектор за ванредне ситуације и јединице локалних самоуправе у циљу прикупљања релевантних информација и података о активностима и планираним радовима и мерама које директно или индиректно могу да утичу на ризик од поплава.

Термини усвајања: Предвиђено је да Нацрт Плана буде завршен до краја 2016. године како би у 2017. години била спроведена законска процедура за усвајање.

Контакт: e-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs

6. септембар 2016.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде у сарадњи са Привредном коморим Србије и Светском банком организовала је 5. септембра 2016. године радионицу са темом Поврат трошкова од водних услуга у Републици Србији – провера усаглашености Нацрта уредбе о утврђивању методологије за обрачун цене снабдевања водом за пиће системом јавног водовода и цене сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода системом јавне канализације и Нацрта уредбе о утврђивању критеријума за одређивање референтне цене воде са позитивним прописима у Републици Србији и директивама ЕУ у области вода, анализе ефеката примене предложених уредби на становништво и привредне субјекте и анализе могућности имплементације тих уредби.

DRAFT DECREES ON WATER PRICING IN SERBIA

НАЦРТ УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ОБРАЧУН ЦЕНЕ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ СИСТЕМОМ ЈАВНОГ ВОДОВОДА И ЦЕНЕ САКУПЉАЊА, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА СИСТЕМОМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - Презентација

НАЦРТ УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЦЕНЕ ВОДЕ - Презентација

WATER AND WASTEWATER SERVICES IN SERBIA

Нацрт уредбе о утврђивању методологије за обрачун цене снабдевања водом за пиће системом јавног водовода и цене сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода системом јавне канализације

Нацрт уредбе о утврђивању критеријума за одређивање референтне цене воде

6. септембар 2016.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава”. Поводом реализације будућих грађевинских радова у Новом Пазару биће организована јавна расправа и презентација скраћеног плана расељавања, а везано за заштиту града Новог Пазара од поплава.

ПРОЈЕКАТ ХИТНЕ САНАЦИЈЕ ОД ПОПЛАВА У СРБИЈИ (FERP) Компонента 3 Скраћени акциони план расељавања (САПР) за Под-пројекат заштите Новог Пазара од поплава

30. август 2016.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава”. Поводом реализације будућих грађевинских радова у Алексинцу биће организована јавна расправа и презентација скраћеног плана расељавања, а везано за заштиту града Алексинца од поплава.

ПРОЈЕКАТ ХИТНЕ САНАЦИЈЕ ОД ПОПЛАВА У СРБИЈИ (FERP) Компонента 3 Скраћени акциони план расељавања (САПР) за Под-пројекат заштите Алексинца од поплава

30. август 2016.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде у сарадњи са Привредном коморим Србије и Светском банком организује радионицу са темом Поврат трошкова од водних услуга у Републици Србији – провера усаглашености Нацрта уредбе о утврђивању методологије за обрачун цене снабдевања водом за пиће системом јавног водовода и цене сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода системом јавне канализације и Нацрта уредбе о утврђивању критеријума за одређивање референтне цене воде са позитивним прописима у Републици Србији и директивама ЕУ у области вода, анализе ефеката примене предложених уредби на становништво и привредне субјекте и анализе могућности имплементације тих уредби у понедељак 5. септембра 2016. године од 10 часова у просторијама Привредне коморе Србије.

Позив за учешће на радионици

Програм

Нацрт уредбе о утврђивању методологије за обрачун цене снабдевања водом за пиће системом јавног водовода и цене сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода системом јавне канализације

Нацрт уредбе о утврђивању критеријума за одређивање референтне цене воде

27. август 2016.

Дан Дунава „Дунав Камењар“

У периоду од 6 јуна. до 27. августа 2016. године Удружење пријатеља Дунава, екологије, наутике, спорта и риболова „Дунав Камењар“ из Новог Сада, обележило је међународни Дан Дунава, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Овогодишњи програм је започет поставком музеја флоре и фауне Дунавског подручја Новог Сада и изложбом слика ликовне колоније „Цар Дунав Силни, а на Камењару“. Одржана је и едукативна радионица „Очистимо Дунав“, вожња реком Дунав, а на сам Дан Дунава, организовано је и такмичење у кувању рибље чорбе.

Као и претходних година, манифестација је окупила велики број деце, волонтера и осталих грађана, који су се и ове године обавезали да ће дати свој пун допринос у очувању непроцењивог значаја који за све нас, а и саму животну средину, са собом носи слив реке Дунав.

22. август 2016.

ЗАВРШЕН ЕКО КАМП 2016

У оквиру традиционалне прославе међународног Дана Дунава, на Великом ратном острву, одржан је 9. студентски еко камп „Сачувајмо Дунав”.

Традиционални девети камп окупио је 15 студента са 11 факултета из разних крајева Републике Србије, укјључујићи и студента са Берлинског Универзитет, Немачка. Студенти су од 14. до 22. августа имали прилику да стекну нова искуства и знања и добију практичне савете како да допринесу заштити и очувању еко-система.

Током трајања кампа студенти су слушали занимљива предавања стручњака и представника владиног и цивилног сектора. Организоване су практичне радионице на различите теме, једнодневни обилазак постројења за прераду воде за пиће „Макиш“, Ботаничке баште „Јевремовац“ и производног погона у комлпексу Цоца Цола. Студенти су се надметали и у изради студије случаја на тему: План управљања - Предео изузетних одлика „Велико Ратно Острво“. Завршне презентације одржане су последњег дана кампа, а за најбољи рад и све учеснике, биле су обезбеђене и награде.

Републичка дирекција за воде се овим путем захваљује многобројним партнерима на организацији 9. студенског Еко кампа, а посебно студентима који су се и ове године одазвали и допринели да целокупна организација протекне на највишем нивоу. Надамо се да ће студенти остати у контакту, јер након завршених факултета, без обзира где буду радили важна је мрежа познанстава и добра сарадња свих струка и сектора.

Слике можете видети у Галерији.

19. август 2016.

Као и сваке године, и ове године је Републичка дирекција за воде, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, у сарадњи са својим партнерима, у оквиру програма 9. студентског еко кампа „Сачувајмо Дунав“, организовала једнодневни обилазак постројења за прераду воде за пиће „Макиш“, Ботаничке баште „Јевремовац“ и производног погона у комлпексу Coca Cola, у четвртак 18. јула 2016. године.

Студенти су имали прилику да се упознају са самим процесом обраде воде за пиће, различитим аспектима животне средине и процесом производње воде за потребе специфичног процеса производње.

Слике можете видети у Галерији.

16. август 2016.

ЈАВНA РАСПРАВA ЗА СКРАЋЕНИ АКЦИОНИ ПЛАН РАСЕЉАВАЊА ЗА ПОДПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ГРАДА АЛЕКСИНЦА ОД ПОПЛАВА

Министарставо пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде - Јединица за управљање пројектом позива на јавну расправу, појединце, јавност, органе и организације заинтересоване за Скраћени акциони план расељавања за подпројекат заштите града Алексинца од поплава у оквиру Пројекта „Хитне санације од поплава“, која ће се одржати дана 31. 08. 2016. године у 16:00 часова у згради општине Алексинац.

Позив за јавну расправу на српском језику

Позив за јавну расправу на енглеском језику

Скраћени акциони план расељавања

16. август 2016.

Привремени преглед Значајних питања управљања водама (Significant Water Management Issues - SWMI) у сливу реке Саве је припремљен. Он даје преглед SWMI  које треба решити у оквиру другог Плана управљања сливом реке Саве (Sava RBMP) узимајући у обзир напредак спровођења Програма мера идентификованих у првом Плану управљања сливом реке Саве. Такође, одражава и нове податке и сазнања о другим питањима која могу бити укључени у процес развоја другог Sava RBMP ако буду препозната као значајна питања за цео слив.

Закључак Савске комисије можете видети http://www.savacommission.org/dms/docs/dokumenti/documents_publications/publications/other_publications/swmi_draft_for_public_consultation.pdf

Информацију о јавним консултацијама можете видети http://savacommission.org/announce_detail/63

Позивамо све заинтересоване да доставе своје коментаре, користећи формулар који можете преузети http://www.savacommission.org/dms/docs/dokumenti/documents_publications/publications/other_publications/swmis_consultation_form.pdf

Образац са коментарима можете послати на: isrbc@savacommission.org до 20. октобра 2016. године.

14. август 2016.

ДЕВЕТИ ЕКО КАМП „САЧУВАЈМО ДУНАВ“

Данас је, на Великом ратном острву у Београду, почео девети студентски еко камп „Сачувајмо Дунав“ који окупља већи број студената са факултета широм Србије.

Студентски еко камп представља место где ће се студенти кроз предавања, практичан рад и забаву упознати са различитим аспектима животне средине и утицаја загађења воде. Овогодишња предавања ће бити базирана на студији случаја на тему Великог ратног острва. Активности ће укључити радионице са професорима, представницима невладиних организација, студентских организација, рад на терену и забавне активности. Биће организовано и такмичење за студенте - Студија случаја на задату тему, а најбољи рад ће добити награду.

Програм заједнички организују Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде, Coca-Cola Систем, ГИЗ Немачка организација за међународну сарадњу, у сарадњи са Градом Београдом, ЈКП „Зеленило Београд”, Факултетом организационих наука Универзитета у Београду, Факултетом за примењену екологију „Футура” Универзитета Сингидунум, Институтом за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду, Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ и WWF - Светским фондом за природу.

Овогодишњи камп ће трајати до 21. августа 2016. године.

Слике можете видети у Галерији.

11. август 2016.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. По јавној набавци број 404-02-224/2016-07 за избор ревизора, спроведеној у складу са правилима Светске банке по методи најјефтиније понуде која је описана у упутствима Светске банке „Избор и ангажовање консултаната по основу IBRD зајмова, IDA кредита и донације за Зајмопримце Светске банке, издање јануар 2011, ревидоване у јулу 2014“, издаје обавештење о додели уговора.

Обавештење о додели уговора

8. јул 2016.

Дан Дунава „Еколошки покрет Ћуприја“

3. и 8. јула 2016. године Удружење „Еколошки покрет Ћуприја”из Ћуприје, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине и са својим партнерима обележило је међународни Дан Дунава, манифестацијом „Морава моје море“.

Програм се састојао од разноврсних радионица, ликовне колоније, трибине, спортских такмичења и едукативних квизова.

Као и сваке године, сада већ традиционално, манифестација је окупила велики број организација, удружења грађана и јавних установа, где су учесници могли да се упознају са непроцењивим значајем слива реке Дунав и самој важности његовог очувања.

Слике са дешавања можете видети у Галерији

Више детаља можете видети и на следећем линку:

https://www.facebook.com/Ekoloski-Pokret-Cuprija-1424168884482915/

06. јул 2016.

ОДЛОЖЕН ЕКО КАМП „САЧУВАЈМО ДУНАВ“

Одржавање 9. студентског еко кампа „Сачувајмо Дунав“ одложено је због техничких проблема и биће одржан од 14. до 22. августа 2016. године.

Искористите шансу да будете девет незаборавних дана у нетакнутој природи Великог ратног острва јер рок за пријаву је продужен до 29. јула 2016. године.

Пријава се врши преко: https://istrazivaci.wufoo.eu/forms/eko-kamp-saaeuvajmo-dunav/

Правила за учешће http://bit.ly/PravilnikEkoKamp

06. јул 2016.

Републикa Србијa примилa је зaјaм од Светске бaнке зa финaнсијскa средствa нa име реaлизaције пројектa „Хитне сaнaције од поплaвa“. По јaвној нaбaвци бр. 404–02–467/2015-07 спроведеној у склaду сa прaвилимa Светске бaнке зa Нaционaлне јaвне нaбaвке (National Competetive Bidding - NCB) који су описaни у упутствимa Светске бaнке „Нaбaвкa робе, рaдовa и неконсултaнтских услугa по основу IBRD зaјмовa, IDA кредитa и донaције зa Зaјмопримце Светске бaнке, издaње јaнуaр 2011, ревидовaне у јулу 2014“, издaје обaвештење о додели уговорa.

Обавештење о додели уговора

03. јул 2016.

Дан Дунава ТОО Неготин

29. јуна, 1.и 3. јула 2016. године Туристичка организација општине Неготин, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине,  са многобројним партнерима, обележила је међународни Дан Дунава 2016. У оквиру манифестације организоване су спортске и едукативне активности за децу, забавни програм за све учеснике манифестацие, као и акција чишћења обале Дунава.

У поменутој манифестацији учествовало је педесеторо деце узраста до 18 године, а за најбоље радове, обезбеђене су и многобројне награде. Деца су и овај пут изразила своје одушевљење поменутом манифестацијом, која нас је и овог пута подсетила на непроцењив значај који има река Дунав на наш живот и животну средину.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

Више детаља можете видети и на следећем линку: http://negotinonline.com/obelezen-dan-dunava/

30. јун 2016.

Дан Дунава Удружење грађана „Екопек“

У периоду од 1. до 30. јуна 2016. године Удружење грађана „Екопек“, са својим партнерима обележио је међународни Дан Дунава, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

У оквиру програма, спроведени су еко часови у основним школама у Голупцу, Клењу и Браничеву. Покрај саме реке Дунав, организован је и спортски дан, као и пролећна школска ликовна колонија.

Манифестација је имала за циљ ширење свеституриста и грађана општине Голубац о значају очувања непроцењивог природног ресурса реке Дунав и њених притока, који је у потпуности и остварен.

29. јун 2016.

Дан Дунава Иницијатива младих „Хоћу! Могу!“

У периоду од 24. до 29. јуна 2016. године Удружење грађана „Иницијатива младих „Хоћу!Могу!““ из Доњег Милановца, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине и са својим партнерима обележили су међународни Дан Дунава, низом активности које су одржане на градском тргу и градској плажи.

Као и претходних година, манифестација је окупила велики број деце, волонтера и осталих грађана, који су и ове године могли да се упознају са самим значајем који са собом носи слив реке Дунав.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

Више детаља можете видети и на следећем линку: http://www.istocnevesti.com/donji-milanovac-dan-dunava-u-donjem-milanovcu/

29. јун 2016.

Дан Дунава ТО Велико Градиште

Данас је Туристичка организација Велико Градиште уз многобројне партнере и уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине, као и сваке године обележила међународни Дан Дунава 2016 низом догађаја на самој његовој обали. Пре свега, учесници на манифестацији били су предшколци и васпитачи, ученици средње школе и професори, као и спортисти, глумци, грађани и туристи.

Међу првим активностима била је еколошка акција чишћења Дунава. Затим, под слоганом „Улепшајмо приобаље Дунава“ ученици средње школеималису радионице са завршном акцијом сађења биљака на самој обали Дунава. За најмлађе, који су сами направили малу галерију са цртежима и еко порукама, била је организована представа „Авантура Дунавске дружине“. А како је Велико Градиште познато као град спорта, одржана су и разна спортска такмичења.

Река Дунав је од непроценљивог значаја за Градиштанце, која општину Велико Градиште у дужини од 19 километара свога слива, дели од суседне Румуније и представља извор живота, Европску магистралу и реку сарадње за све становнике Великог Градишта. И ове године су поменутом манифестацијом, за који живи цео град, пославили рођендан Дунава, уз наду да ће се наставити поштовање ове дивне реке у сваком дану нашег живота на планети земљи.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

Више детаља можете видети и на следећем линку: http://boom93.com/program-radio/fm-supermarket/33641/pokreni-se-i-ocuvaj-dunav!-.html?print=true

29. јун 2016.

Дан Дунава ТОО Оџаци

Данас је Туристичка организација општине Оџаци обележила међународни Дан Дунава 2016, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Програм је реализован као вид промоције реке Дунав и његове заштите уз анимацију и едукацију најмлађих учесника.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

Више детаља можете видети и на следећем линку: http://www.ico.rs/dan-dunava-posvecen-najmladima-i-ocuvanju-reke/

29. јун 2016.

Дан Дунава ТОО Бачка Паланка

Данас су Туристичка организација општине Бачка Паланка и удружење ликоних стваралаца „Петар Томић“, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине,  организовали манифестацију Дан Дунава 2016. Као и сваке године, програм је био намењен деци, која су и овај пут уживалау игри и путем радионица учили о значају реке Дунав као једног од највећих природних богатсва.

Програм је био проткан разним спортским активностима, изложбом слика, писањем стихова о дивној реци Дунав, дечијом представом, многобројним поклонима и сада већ традиционалним прављењем папирних бродића и пуштањем истих Дунавом.

Деца су и овај пут изразила своје одушевљење поменутом манифестацијом, и уз заједнички договор да ћемо сви чувати наш Дунав, настављамо да уживамо у нашој реци сваки дан.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

Више детаља можете видети и на следећем линку:  https://www.facebook.com/BPdrustvo/posts/268346773526073

29. јун 2016.

Дан Дунава Санитарно еколошко друштво

У периоду од 11. до 29. јуна 2016. године у Београду, Санитарно еколошко друштво „Сан Еко“, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине,  обележилo је међународни Дан Дунава 2016 програмом под називом „Ми хоћемо чисте реке и зелене шуме“, који се састојао од низа еколошких радионица. Програм је имао за циљ промоцију заштите животне средине и едукацију најмлађих о важности заштите и очувања река и шума.

Поред чланова удружења, васпитача и предавача,  учествовали су и представници основних школа и предшколских установа са опшине Раковица, који су и били примарна циљна група поменутог програма. Учествовало је преко 200 деце, која су интерактивно учествовала у свим сегментима програма и ближе се упознала се самом важношћу река и шума као саставном делу нашег живота.

Са школама учесницима и вртићима се наставља сарадња на развоју образовања на тему заштите животне средине и вода, љубави за шуме и реке Саву и Дунав.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

Више детаља можете видети и на следећем линку: 
https://www.facebook.com/SANITARNO-EKOLO%C5%A0KO-DRU%C5%A0TVO-207536882634205/

29. јун 2016.

Обележен мeђунaрoдни Дaн Дунaвa

Mинистaрствo пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe – Рeпубличкa дирeкциja зa вoдe, Coca-Cola систем и GIZ – Нeмaчкa oргaнизaциja зa међународну сaрaдњу, уз пoдршку вeликoг брoja пaртнeрa из влaдинoг и сeктoрa цивилнoг друштвa oргaнизовали су Цeнтрaлну прoслaву Дана Дунава нa Зeмунскoм кejу кoд рeстoрaнa Вeнeциja, посвећену најмлађима и њиховој eдукaциjи o oчувaњу eкo-систeмa нajвeћe eврoпскe рeкe, Дунава. У oквиру Цeнтрaлнe прoслaвe дeцa су имала прилику дa разговарају o зaнимљивoстимa сa прeдстaвницимa Свeтскoг фoндa зa прирoду, Mлaдим истрaживaчимa, представницима JКП „Зeлeнилo-Бeoгрaд“, Oриjeнтиринг сaвeзoм Србије, Вoдним Aгeнтoм, Сeкoпaкoм, Удружeњeм „Нaшa дeцa“ али и другим учeсницимa.

Вишe стoтинa мaлишaнa учествовало је у eдукaтивним рaдиoницaмa пoсвeћeним oчувaњу живoтнe срeдинe и сливу рeкe Дунав са основним циљем да се укаже на вредности еко система ове реке, као и пoтрeбe зa oдгoвoрниjим пoнaшaњeм и oчувaњем вoдних рeсурсa. Апеловано је на све грађане дa свojим aктивнoстимa дoпринeсу бoљeм квaлитeу Дунaвa и бoљим услoвимa зa живoт и oпстaнaк, кaкo eкo систeмa, тaкo и људи кojи живe нa сливу ове реке. Поред данас одржаних едукативних радионица, у 17 градова широм Србије организују се манифестације посвећене обележавању Дана Дунава, као и студентски eкo кaмп који пoчиње 10. jулa на Великом ратном острву.

Слике са централне прославе можете видети у Галерији.

28. јун 2016.

ПРOСЛAВA MEЂУНAРOДНOГ ДAНA ДУНAВA
Oвoгoдишњa мaнифeстaциja je пoсвeћeнa дeци и eдукaциjи нajмлaђих o oчувaњу eкo-систeмa нajвeћe eврoпскe рeкe

Бeoгрaд, 28. јун 2016. године – Пoвoдoм oбeлeжaвaњa мeђунaрoднoгДaнa Дунaвa Mинистaрствo пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe – Рeпубличкa дирeкциja зa вoдe, Coca-Cola систем и GIZ – Нeмaчкa oргaнизaциja зa тeхничку сaрaдњу, уз пoдршку вeликoг брoja пaртнeрa из влaдинoг и сeктoрa цивилнoг друштвa oргaнизуjу Цeнтрaлну прoслaву сутрa, 29. jунa, са почетком у 11,00 чaсoвa нa Зeмунскoм кejу кoд рeстoрaнa Вeнeциja. Нa мaнифeстaциjи ћe учeствoвaти вишe стoтинa мaлишaнa и тo у eдукaтивним рaдиoницaмa пoсвeћeним oчувaњу живoтнe срeдинe и сливу нajвeћe eврoпскe рeкe, а придружиће нам се и Дечија филхармонија.

ПРOСЛAВA MEЂУНAРOДНOГ ДAНA ДУНAВA

Mеђунaрoдни Дaн Дунaвa сe oбeлeжaвa у 14 eврoпских зeмaљa пoтписницa Meђунaрoднe кoнвeнциje o сaрaдњи нa зaштити и oдрживoм кoришћeњу рeкe. Конвенција је основ за сарадњу држава ради зaштите нajвeћe eврoпскe рeкe нa чиjeм сливу живи вишe oд 80 милиoнa људи. Свaкe гoдинe брoj пaртнeрa, грaдoвa и грaђaнa кojи су укључeни у кaмпaњу je свe вeћи и нa тaj нaчин пoрукa o вaжнoсти oчувaњa и зaштитe рeкa и рaциoнaлнoj упoтрeби вoдeних рeсурсa стижe дo свe вeћeг брoja људи.

У oквиру Цeнтрaлнe прoслaвe дeцa ћe имaти прилику дa дискутуjу o зaнимљивoстимa сa прeдстaвницимa Свeтскoг фoндa зa прирoду (WWF), Mлaдим истрaживaчимa, JКП„Зeлeнилo-Бeoгрaд“, Oриjeнтиринг сaвeзoм Србије, Вoдним Aгeнтoм, Сeкoпaкoм, Удружeњeм „Нaшa дeцa“ и другим учeсницимa, a бићe излoжeни и пoбeднички рaдoви кoнкурсa зa умeтничкa дeлa „Дунaвски умeтник“.

27. јун 2016.

Дан Дунава Школа плус Доситеј Обрадовић

Данас је Удружења грађана Школа плус Доситеј Обрадовић, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине, обележило међународни Дан Дунава 2016 централном манифестацијом одржаној у Старој Паланци, на самој обали Дунава.

Централна манифестација под називом „Дунаве, Дунаве, моје море“, имала је за циљ да се скрене пажња јавности на значај очувања биодиверзитета реке Дунав и његовог приобаља.

Читава армија деце, младих, родитеља, наставника и сарадника указала је мештанима насељеног места Стара Паланка, али и бројним туристима и јавности, на сам значај очувања природе која нас окружује и колико је заправо важно живети у здравој и чистој средини.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

Више детаља можете видети и на следећем линку: http://skolaplus.blogspot.rs/

25. јун 2016.

Дан Дунава „Данубиус“

25. јуна 2016. године центар за регионално повезивање и заштиту Дунава „Данубиус“, организовао је 5. ликовни сусрет ученика основних школа у српском подунављу, поводом обележавања међународне манифестације „Дан Дунава 2016“, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Ова, сада већ традиционална ликовна смотра, окупила је ученике из основних школа, а тема овогодишњег сусрета је била из сфере заштите животне средине - „Сачувајмо Дунав“.

Деца основних школа, свих узраста, осликала су мотиве загађеног Дунава, пославши на тај начин снажну поруку, како својим вршњацима, тако и свима нама који живимо покрај велике реке, о потреби очувања живог света унутар и око ње.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

24. јун 2016.

Дан Саве „Београдски еколошки центар“

1., 17. и 24. јуна 2016. године удружењеБеоградски еколошки центар, обележилo је Међународни дан реке Саве 2016, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Програм се састојао од креативних тематских радионица, а одржан је и јавни час о важности рециклаже вода и јавни час о водним ресурсима реке Саве.

Целокупан програм је окупио више од стотину учесника, са јасним циљем oинформисању младих људи о међународном значају реке Саве и неопходности заштите њеног слива, као и самом значају водних ресурса и начинима заштите.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

23. јун 2016.

ЕКО КАМП „САЧУВАЈМО ДУНАВ“

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде и Coca Cola систем, у сарадњи са Градом Београдом, ЈКП „Зеленило Београд“, Факултетом за примењену екологију „Футура“, GIZ – Немачком организацијом за техничку сарадњу, Институтом за хемију, технологију и металургију, Факултетом организационих наука и WWF организујe девети студентски еко камп „Сачувајмо Дунав“ на Великом ратном острву, oд 10. дo 18. jулa 2016.гoдинe.

Право учешћа имају студенти свих државних и приватних факултета универзитета у Србији.

Организациони одбор еко кампа „Сачувајмо Дунав“ ће кроз пажљиво припремљен поступак изабрати 25 студената који ће имати прилику да учествују у еко кампу.

Рок за пријављивање студената је 30. јуна 2016. године.

Потребно је да се приложе следећа документа: биографија на српском језику и мотивационо писмо на српском језику.

Документа слати на е-mail: angelina.radulovic@newmoment.com

Све информације можете видети и на: https://m.facebook.com/SacuvajmoDunav/ или преко линка http://bit.ly/SacuvajmoDunav који је компатибилан и са мобилним телефонима.

17. јун 2016.

Дан Дунава Бео_пројецт

Данас је Удружење Бео_пројецт из Београда обележилo међународни Дан Дунава 2016, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине, програмом спроведеним у три деонице, који је замишљен као Еколошки едукативни триатлон за децу, кроз који су се деца упознала са самим градом Београдом са реке Дунав, самом реком Дунав и њеним значајем, и екологијом и значајем животне средине и начинима њеног очувања у данашњем друштву.

Примарна циљна група програма су деца и млади из основних и средњих школа. Поред чланова удружења  и предавача,  учествовали су и представници Основне школе „Стефан Дечански“, представници Техничке школе за дизајн коже и представници Медицинске школе.

Учествовало је преко 40 деце, која су интерактивно учествовала у свим сегментима програма и ближе се упознала са реком Дунав, архитектуром и уметности на самом лицу места.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

15. јун 2016.

Делегација Републике Србије на челу са Наташом Милић, вршиоцем дужности директора Републичке дирекције за воде учествује на 14. састанку Сталне радне групе Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) у Републици Чешкој 16. и 17. јуна 2016. године.

Савезна Република Југославија је 30. јануара 2003. године ратификовала Конвенцију о заштити реке Дунав и донела Указ о проглашењу Закона о Конвенцији о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав. СЦГ је постала пуноправни члан ICPDR-а 19. августа 2003. године. ICPDR се састоји од 14 подунавских земаља потписница Конвенције о заштити реке Дунав. Пуноправни чланови ICPDR-а су Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Немачка, Мађарска, Молдавија, Румунија, Словачка, Словенија, Србија, Украјина, Црна Гора и ЕУ.

Конвенција о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава (Конвенција о заштити реке Дунав) потписана је 29. јуна 1994. у Софији од стране 11 подунавских земаља и Европске уније. Конвенција је заснована на Букурештанској декларацији за заштиту реке Дунав из 1985. и Конвенцији Економске комисије УН за Европу (UNECE) о заштити и коришћењу прекограничних водених токова и међународних језера, потписаном 1992. у Хелсинкију и односи се како на површинске тако и на подземне воде у сливном подручју реке Дунав које деле земље уговорнице.

Две чињенице везане за Дунав одређују значај сарадње на међународном плану у области вода за Републику Србију. Прва је да се њена територија налази у средишњем и доњем делу слива Дунава. Воде Дунава и неких његових притока долазе на њену територију са територија више од десет земаља, односно узводно од улаза вода у Републику Србију, на том делу слива Дунава живи преко 50 милиона становника. Друга важна чињеница је да преко 90 процената територије Републике Србије припада сливу Дунава. Велики системи, као што су Хидроенергетски и пловидбени систем Ђердап или Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав, који се налазе у Републици Србији имају значајан утицај на режим вода овог великог европског водотока. Из ове две чињеница проистиче да је за адекватно управљање водама на територији Републике Србије од изузетног значаја што боља сарадња са другим земљама на сливу, која се веома успешно остварује преко ICPDR-а.

14. састанак Сталне радне групе ICPDR-а има свој затворени и отворени део. Затворени део састанка ће почети разматрањем општих питања ( усвајање дневног реда, представљање ICPDR чланова / посматрача и председавајућих експертским и техничким групама), наставити финансијским, персоналним и административним питањима, где ће се разматрати стање буџета (плаћања контрибуција и расходи) и усвајање извештаја ревизора за 2015. годину. Отворени део састанак (отворен и за посматраче и заинтересоване стране) почеће разматрањем активности експертских група (извештаји председавајућих, будући планови и планиране наредне активности тематских група), и то Експертске групе за одбрану од поплава, Експертске групе за мониторинг и процену, Експертске групе за притиске и мере, Експертске групе за управљање речним сливом, Експертске  групе за управљање информацијама и географским информационим системом и Експертске групе за превенцију и контролу акцидената, наставити посебном презентацијом и дискусијом на тему „Суше у сливу реке Дунав“ и прегледом иницијатива на подсливовима Саве, Тисе, Прута и Делте Дунава, сарадња и партнерства са посебним нагласком на донацију ЕУ за други План управљања сливом Дунава и први План управљања ризицима од поплава, информацијама о пројектима ICPDR-а, пројектима са прекограничним значајем.

Представници Републике Србије дискутоваће о свим горе наведеним темама уз нарочит нагласак на значај за Републику Србију сарадње на одрживом коришћењу и заштити слива реке Дунав, како са аспекта интегралног управљања на сливу тако и са аспекта рада ICPDR-а као платформе за сарадњу држава на сливу у циљу примене Оквирне директиве о водама. Такође у дискусији ће бити истакнута важност рада на изради другог Плана управљања сливом реке Дунав и Плана управљања ризицима од поплава, који су од изузетног значаја за Републику Србију, имајући у виду да ће реализација истих допринети побољшању квалитета вода реке Дунав као и смањењу опасности од последица поплава које су последњих година нанеле много штете целом сливу. Сарадња која се реализује у оквиру активности ICPDR-а представља помоћ Републици Србији у процесу припреме за транспозицију и имплементацију законодавства ЕУ у области вода.

15. јун 2016.

Дан Саве Удружење ПОД Театар

У периоду од 31. маја до 15. јуна 2016. године, Удружење ПОД Театар - Театар Пројекат Објективна Драма, обележио је Међународни дан реке Саве 2016, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Прва акција се састојала од циклуса  од 10 радионица, реализованим Београду, у периоду од 31. маја до 15. јуна 2016. године, у свих 10 објеката предшколске установе „Савски венац“. Друга акција одржана је 1. јуна 2016. године, када је реализовано стручно предавање у бизнис центру ГО „Савски Венац“, град Београд.

У оквиру едукативно радионичарског циклуса под називом „Наставак наше мале истраживачке експедиције дуж Савског слива“, активно је учествовало око 400 деце узраста 4-6 година из предшколске и старије групе у вртићима. Радионице су исто тако биле намењене и васпитачима, педагозима и родитељима.

Деца, као и васпитачи, заједно са педагозима и родитељима, изразила су велико задовољство што су били у прилици да учествују у поменутом програму и буду део ове акције.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

15. јун 2016.

Дан Дунава Светионик

Данас је у Панчеву, Удружење ликовник уметника Светионик, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине,  обележилo  међународни Дан Дунава 2016 програмом који се састојао од еколошко ликовне радионице, где су млади и старији ликовни уметници на лицу места радили на својим радовима. Поменути радови ће бити изложени у холу ГУ „Панчево“.

Поред чланова удружења учествовала су и деца из предшколске установе „Радост“ и вртића „Црвчак“, са својим васпитачицама, педагозима и осталим гостима.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

Више детаља можете видети и на следећем линку: http://pancevo.mojkraj.rs/vesti/kultura/item/2917-izlozba-radova-likovno-ekoloske-radionice-povodom-manifestacije-dan-dunava

14. јун 2016.

Дан Саве Санитарно еколошко друштво

1. и 14. јуна 2016. године у Београду, Санитарно еколошко друштво „Сан Еко“, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине, обележилo је међународни Дан Саве програмом под називом „Сава у срцу“. Програм је имао за циљ промоцију вредности знања за реке и вештина за заштиту животне средине и очувања река и шума.

Поред представника удружења и  професора,  учествовали су и ученицисредњих школа из Београда, који су и били примарна циљна група поменутог програма. 14. јуна организована је и вожња бродом,  где су вођени конструктивни разговори о реци, и заштити њених обала и самог слива.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

Више детаља можете видети и на следећем линку:  https://www.facebook.com/SANITARNO-EKOLO%C5%A0KO-DRU%C5%A0TVO-207536882634205/

14. јун 2016.

Данас је у оквиру обележавања Дана Дунава 2016, Удружење грађана „Покрет горана Младеновац“, организоваоло, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине, за децу из основне школе „Ђура Даничић“, Вождовац, истраживачку посету „Малом Дунаву“. Теренски истраживачки програм реализован је у природном амбијенту са активностима које покривају едукативни, еколошки, научни и културолошки аспект.

Више детаља можете видети и на следећем линку: http://www.liman-h2o.org/

13. јун 2016.

Дан Саве Бео_пројецт

Данас је удружење Бео_пројецт обележилo међународни дан реке Саве, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине, програмом спроведеним у три деонице, који је замишљен као Еколошкио едукативни триатлон за децу, кроз који су се деца упознала са градом Београдом са реке Саве, реком Савом и њеним значајем, и екологијом и значајем животне средине и начинима њеног очувања у данашњем друштву.

Примарна циљна група поменутог програма су били ученици основне школе „Срефан Дечански“. Поред чланова удружења и предавача, заинтересованих младих грађана,  учествовали су и представници Техничке школе за дизајн.

Ученици, као и наставници, изразили су велико задовољство што су били у прилици да учествују у поменутом програму и буду део овог пројекта, где су интерактивно учествовали у свим сегментима програма и ближе се упознала са реком Савом, архитектуром и уметности на самом лицу места.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

06. јун 2016.

Дан Дунава ТО Кладово

Данас је Туристичка организација општине Кладово обележила међународни Дан Дунава 2016, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине, едукативним програмом који је био намењен ученицима свих основних школа са територије Општине Кладово. Учесници манифестације су били ученици трећих и четвртих разреда основних школа. Еколошке, креативне и едукативне радионице, са спортским активностима су биле саставни део програма, а организован је и обилазак ХЕ „Ђердап 1“.

Деца су поново показала да са нестрпљењем чекају ову манифестацију и да су јој посебно привржена. Учествовало је преко 200 деце, а играма и спортским активностима прикључили су се и посматрачи и посетиоци.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

Више детаља можете видети и на следећем линку: http://www.tvkladovo.com/?p=10604

03. јун 2016.

Дан Дунава Наутички клуб Лиман

Данас је Наутички клуб Лиман oбележиo међународни Дан Дунава 2016, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине,  једанаестом Београдском регатом. Велики број моторних пловила је узео учешће од Старог Сланкамена до Великог ратног острва, где су учесници регате користили веслачке чамце, кајаке, кануе и рафтинг чамце.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

Више детаља можете видети и на следећем линку: http://pancevo.mojkraj.rs/vesti/kultura/item/2917-izlozba-radova-likovno-ekoloske-radionice-povodom-manifestacije-dan-dunava.

01. јун 2016.

ДАН РЕКЕ САВЕ 2016

Сваке године 1. јуна у четири државе у сливу реке Саве – Босни и Херцеговини, Хрватској, Словенији и Србији, обележава се Дан реке Саве у циљу промоције изузетне еколошке вредности и привредних потенцијала у сливу реке Саве, одрживог коришћења и развоја привредних активности, те важности добре регионалне сарадње која доприноси бољем стању вода и водног екосистема, а тиме и вишем квалитету живота становништва у сливу.

Међународни Дан реке Саве се сваке године обележава организацијом бројних догађаја који обухватају спортске и образовне садржаје, савске сајмове и друге активности.

 • У Београду је 1. јуна 2016. године одржан 6. састанак Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве. Састанак се организује на високом министарском нивоу, уз учешће представника међународне заједнице. На састанку ће бити размотрен напредак у имплементацији Оквирног Споразума о сливу реке Саве као и кључна питања у вези са управљањем поплавама у сливу, разменом информација, обновом пловидбе на пловном путу реке Саве као и смерницама за даљу сарадњу држава у сливу.
 • Републичка дирекција за воде у сарадњи са Удружењем „Beo-project“, Удружењем „Санитарно еколошко друштво“, Удружењем грађана „Театар Пројекат Објективна Драма – ПОД Театар“ и Удружењем Београдски еколошки центар ове године обележава Дан реке Саве у Републици Србији.

01. јун 2016.

МЕЂУНАРОДНА БИЦИКЛИСТИЧКА ТУРА „САВА 2016“

Међународна комисија за слив реке Саве по трећи пут организује међународну бициклистичку турфу од извора до ушћа реке Саве, „Сава 2016“, која на својеврстан начин обједињује различите манифестације и догађаје који се одржавају поводом прославе Дана Саве.

Циљ Међународне бициклистичке туре „Сава 2016“ је промоција:

 • развоја и одрживог коришћења свих потенцијала које пружа река Сава, а посебно речног туризма;
 • коришћења бициклистичких траса уз реку Саву;
 • развоја бициклистичког туризма – једног од најбрже растућих сегмената туристичке понуде у свету и
 • значајних могућности туристичке вожње бродовима, резервата природе и других сличних природних лепота, као и великог броја различитих спортских и сличних активности.

У периоду од 27. маја до 4. јуна 2016. године, група од 8 искусних бициклиста из све четири савске државе, прећи ће око 850 км од извора до ушћа Саве. Група пролази кроз велики број насеља и у више градова уз Саву у сарадњи са локалним заједницама, организују се пригодни догађаји.

Група стиже у Београд у суботу 4. јуна 2016. године, и то на крај Блока 45 око 15 и 30 часова. Крајња тачка руте је сплав ЈВП „Србијаводе“, Бродарска 3, где групу очекујемо око 16 часова.

Дневне вести везане за бициклистичку туру „Сава 2016“ укључујући и блогове бициклиста и фотографије које се с нимају током туре, доступне су на www.savacommission.org и www.sava.pedala.hr.

01. јун 2016.

Значај Споразума за успостављање и одржавање прекограничне сарадње у сливу реке Саве

Шести састанак страна Оквирног споразума o сливу реке Саве

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић отворила је данас, 1. јуна 2016. године, шести састанак држава страна Оквирног споразума о сливу реке Саве – Републике Србије, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Републике Словеније, који има велики значај за прекограничну сарадњу у области вода, усмеравање конкретних активности држава и тражење заједничких решења за одрживи развој у сливу реке Саве. Домаћин данашњег састанка је Влада Републике Србије, док је организатор Међународна комисија за слив реке Саве, институција која усклађује напоре свих држава везано за очување и развој реке Саве.

Шести састанак страна Оквирног споразума o сливу реке Саве

У свом уводном излагању министар Богосављевић Бошковић је изјавила да ће данас државе потписнице Оквирног споразума о сливу реке Саве – Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Словенија и Република Србија заједно са партнерима у остваривању својих активности, сагледати резултате спровођења Споразума као и резултате рада Међународне комисије за слив реке Саве. Комисија је постала стабилан механизам, препознат и у савским државама и у ширем окружењу као ефикасна организација, поуздан партнер и успешан координатор све већег броја активности у вези спровођења Споразума.

„Кључни циљ Споразума је успостављање и одржавање прекограничне сарадње у сливу реке Саве ради обезбеђивања услова за одрживи развој региона, а спровођењем споразума државе нарочито настоје да постигну успостављање услова за безбедну пловидбу на реци Сави и њеним притокама, успостаљање одрживог управљања водама и одрживо управљање опасностима у сливу као што су поплаве, суше, лед и несреће које укључују загађење воде“, истакла је министар Богосављевић Бошковић.

Шести састанак страна Оквирног споразума o сливу реке Саве

Министар је говорећи о оствареним резулатима истакла да су они бројни као и да је свакако један од најважнијих то што је одобрен План управљања сливом реке Саве и да сада предстоји рад везан за његову имплементацију.

„Припремамо План управљања ризиком од поплава за слив реке Саве, заједно радимо на спровођењу и припреми великог броја пројеката који нам помажу у остварењу главних циљева, користећи расположиве регионалне механизме. У области пловидбе најзначајније је успостављање потпуно оперативног речног информационог сервиса у Републици Србији, завршна фаза његове имплементације у Хрватској, као и даљи развој и надградња скупа пловидбених правила. Настављамо са даљим јачањем учешћа јавности и укључености интересних група у процес спровођења споразума кроз успостављање Савског савета за воде као сталне саветодавне платформе Савске комисије“, казала је министар Богосављевић Бошковић.

Данашњи састанак организован је на високом министарском нивоу, уз учешће представника међународне заједнице. На састанку ће бити донета и Декларација са смерницама за даље спровођење Оквирног споразума а презентоваће се и резултати рада Међународне комисије за слив реке Саве, као и заједнички резултати савских држава постигнути у имплементацији Оквирног споразума.

Оквирни споразум о сливу реке Саве потписан је 2002. године и на снагу је ступио 2004. године, а стратешки циљ му је прекогранична сарадња држава страна ради обезбеђења одрживог развоја региона у сливу реке Саве ради успостављања међународног режима пловидбе реком Савом и њеним пловним притокама, успостављања одрживог управљања водама и предузимања мера за спречавање или ограничавање опасности, као и за смањивање и уклањање штетних последица узрокованих поплавама, леда, суша и случајева испуштања опасних материја у воде.

Детаљније информације о овом састанку и сви пратећи документи доступни су на wеб страници Савске комисије – http://savacommission.org/event_detail/1/19/361.

13. мај 2016.

На основу расписаног јавног конкурса за финансирање организације манифестација Дан Дунава 2016 и Дан Саве 2016, Комисија за јавни конкурс је саставила листу вредновања и рангирања пријава на јавном конкурсу за финансирање организације манифестација Дан Дунава 2016 и Дан Саве 2016.

Листу можете видети овде.

11. мај 2016.

Водна инспекција АП Војводине у току 2016. године ради по плану који можете преузети овде.

21. април 2016.

Република Србија је примила зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. По јавној набавци број 404-02-381/2015-07 спроведеној у складу са правилима Светске банке за Националне јавне набавке (National Competetive Bidding - NCB) који су описани у упутствима Светске банке „Набавка робе, радова и неконсултантских услуга по основу IBRD зајмова, IDA кредита и донација за Зајмопримце Светске банке, издање јануар 2011, ревидоване у јулу 2014“, издаје обавештење о додели уговора.

Обавештење о додели уговора можете преузети овде

14. април 2016.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде и Привредна комора Београда организују презентацију резултата пројекта „Предлог за одређивање рањивих зона и осетљивих подручја у складу са Нитратном директивом и Директивом о комуналним отпадним водама”, у уторак 26. априла 2016. године у просторијама Привредне коморе Београда.

Позив на презентацију можете преузети овде

Програм можете преузети овде

13. април 2016.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, као и претходних година, и ове године ће организовати манифестације Дан Дунава и Дан Саве

Јавни конкурс за финансирање манифестација можете преузети овде:

Конкурс

Обрасци

1. април 2016.

Република Србија је добила кредит од Међународне банке за обнову и развој за трошкове пројекта „Хитне санације од поплава“. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде је корисник и намерава да утроши део средстава за консултантске услуге за израду техничке документације за изградњу водопривредног објекта – баријере „Струганик“ на реци Рибници (од km 15+500 до km 20+500).

Позив за изражавање интереса можете преузети овде

30. март 2016.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. По јавној набавци спроведеној у складу са правилима Светске банке за Националне јавне набавке (National Competetive Bidding - NCB) који су описани у упутствима Светске банке „Набавка робе, радова и неконсултанских услуга по основу IBRD зајмова, IDA кредита и донације за Зајмопримце Светске банке, издање јануар 2011, ревидоване у јулу 2014“, издаје обавештење о додели уговора.

Обавештење о додели уговора можете преузети овде

22. март 2016.

Светски дан вода

Светски дан вода је међународни празник и прилика да научимо више о питањима везаним за воду, да будемо инспирисани да кажемо другима да предузму мере и акције како бисмо направили разлику по сваком од питања. Светски дан вода датира из 1992. године када је на Конференцији Уједињених нација о животној средини и развоју препоручено да се одреди међународни празник посвећен водама.

Генерална скупштина Уједињених нација је 1993. године одредила 22. март као први Светски дан вода који се од тада обележава широм света, а акценат је сваке године на другом питању које одговара тренутној или будућој актуелној теми у вези вода.

Tема за Светски дан вода 2016. године је „Вода и послови“.

Данас скоро половина радника широм света - 1,5 милијарди људи – ради у секторима који су повезани са водама и скоро сви послови зависе од воде и оних који обезбеђују њену сигурну испоруку. Ипак, милионима људи који раде на пословима који су повезани са водама често се тај рад и не признаје или им нису заштићена основна права из радног односа. Тема 2016. године - Вода и послови“ фокусира се на то како довољна количина и одговарајући квалитет воде могу да промене животе радника и средства за рад - чак и да трансформишу друштво и економију.

УН-Вода окупља УН организације које се баве водама и координира рад УН-а у области „Вода и санитација за бољи свет“. Заједно са другим међународним партнерима истичу да је питања вода и санитације кључна и есенцијална у 21. веку. Светски дан вода једна од кампања УН-а која има за циљ да информише, ангажује и инспирише акције.

Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине је надлежна за интегрално управљање водама у Републици Србији. У нашој држави постоји традиција у области вода, дуга преко двеста година. Најзначајнији радови у сектору вода, изведени између 1950. и 1980. године, били су базирани на стратешком планирању. Ово је резултирало солидним стањем у области коришћења вода и заштите од штетног дејства вода, али је сегмент заштите вода био запостављен. Последњих тридесетак година улагања у сектор вода су значајно смањена, како у изградњу нових капацитета, тако и у одржавање постојећих инфраструктурних објеката. Као последица овога, данас се стање у појединим областима сектора вода може оценити на следећи начин:

 • Организованим снабдевањем водом за пиће обухваћено је више од 80% становништва и у већем броју градова у Србији оно функционише на задовољавајући начин, али су губици воде у дистрибутивним мрежама већи од прихватљивих. У одређеним регионима (већи део Војводине, део долине Велике Мораве, итд.) квалитет испоручене воде није задовољавајући, а у неким подручјима постоје и проблеми по питању количина воде (Шумадија, југ Србије, итд.).
 • Заштита вода је најлошији сегмент у сектору вода. Степен изграђености канализационих система, а посебно постројења за пречишћавање отпадних вода насеља и индустрије, веома је низак (мрежом обухваћено нешто више од 50%, док је око 10% становништва обухваћено неким степеном пречишћавања отпадних вода).
 • Наводњавањем је обухваћен мали део пољопривредних површина у јавној својини (само око 40.000 ha), што доводи до тога да су приноси нестабилни.
 • За заштиту од поплава изграђени су насипи и други типови „линијске“ заштите на дужини преко 3.500 km, регулисана су корита бројних водотока и побољшани услови протицања воде, наноса и ледa, а одређени број постојећих акумулација и ретензија у већој или мањој мери учествује у одбрани од поплава. И поред тога, велики део територије још увек је реално и потенцијално угрожен водама, што су показали догађаји из 2014. и ове године.
 • Системи за одводњавање изграђени су на око 2 милиона ha и имају значајну функцију у одвођењу вишка воде са земљишта. Међутим, због неадекватног одржавања, некомплетности, ненаменског коришћења (некад и за пријем и одвођење непречишћених отпадних вода) и сл., они на поједином локалитетима не обезбеђују задовољавајуће ефекте и прописане режиме.

Према Закону о водама основни документ којим се дефинишу дугорочни правци управљања водама је Стратегија управљања водама на територији Републике Србије, чија је израда у завршној фази и чије доношење је планирано у 2016. години. Стратегија представља документ на основу којег ће се спроводити реформе сектора вода, како би се достигли потребни стандарди у управљању водама, укључујући и организационо прилагођавање и системско јачање стручних и институционалних капацитета на националном, регионалном и локалном нивоу. Стратешка опредељења и циљеви утврђени овим документом представљају основ за израду Плана управљања водама на сливу Дунава (такође доношење планирано у 2016. години).

Основни стратешки циљ је постизање целовитог и усклађеног водног режима на целој територији Републике Србије, односно, обезбеђење таквог управљања водама којим се постижу максимални економски, социјални и еколошки ефекти на правичан и одржив начин и уз уважавање међународних споразума.

Да би се постигао основни стратешки циљ, пре свега је потребно обезбедити одговарајуће законодавне, институционалне, финансијске и друге капацитете и услове за развој сектора вода. Према Стратегији, реализација развојних програма у првих десетак година захтева обезбеђење средстава у износу од око 3,5 милијарди евра и то за области: водоснабдевање, заштита вода од загађивања, заштита од штетног дејства вода и мелиорације. Спровођењем Стратегије ће се, осим постизања планираног циља, како у периоду реализације инвестиција тако и у каснијем раду изграђених система обезбедити и нова запошљавања у овој области а такође и обезбеђење предуслова за развој других привредних областги, како због обезбеђења потребних ресурса, унапређења квалитета вода тако и због заштите од поплава, а такође тиме се обезбеђују услови за спровођење зелене економије и одрживог развоја.

8. март 2016.

Финални документ
ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ

Финални документ
ОКВИР ПОЛИТИКЕ ПРЕСЕЉЕЊА

Финални документи припремљени су у оквиру Пројекта управљања сливом реке Дрине на Западном Балкану, који финансира Глобални фонд за животну средину (ГЕФ) - Специјални фонд за климатске промене (СЦЦФ), а који има за циљ јачање капацитета у БиХ, Црној Гори и Србији у погледу планирања и имплементације интегралног управљања сливом реке Дрине, као и испуњавања циљева који се односе на прилагођавање климатским променама (али и за ублажавање климатских промена) и на тај начин испуњавању краткорочних и дугорочних циљева ГЕФ Стратегије прилагођавања на климатске промене.

Јавни консултативни састанак у вези са нацртима горе наведених докумената одржан је 19. јануара 2016. године у просторијама Скупштине општине Бајина Башта. На састанку су представљени циљеви, компоненте и предвиђени резултати Пројекта, као и нацрти припремљених докумената Пројекта, те је омогућено учесницима да изнесу своје ставове и примедбе у вези са истим. Записник са састанка чини саставни део документа.

Финалне верзије докумената на српском и енглеском језику можете наћи овде

26. фебруар 2016.

Републичка дирекција за воде је добила информацију од Министарства заштите околиша и природе Републике Хрватске да је у току израда Плана управљања водним подручијима Републике Хрватске 2016-2021 и Стратешке процене утицаја на животну средину Плана управљања водним подручијима Републике Хрватске 2016-2021.

Јавни увид за ова два документа трајаће до 18. марта 2016. године, до када се сви предлози, сугестије, иницијативе и коментари могу доставити, електронским путем, на е-адресу: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

Документа можете преузети овде

19. фебруар 2016.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде и Регионална привредна комора Ниш организују консултативну презентацију резултата пројекта „Одређивање рањивих подручја у складу са нитратном директивом” у четвртак 3. марта 2016. године у просторијама Регионалне привредне коморе Ниш.

Позив на презентацију можете преузети овде

Програм можете преузети овде

11. фебруар 2016.

Министарски састанак Међународне комисије за заштиту реке Дунав 2016

Беч, 9. фебруар 2016. године: Чистије, здравије и сигурније воде у којима свако ужива - ово је циљ два плана управљања који су данас усвојени у Бечу. Планови управљања предвиђају мере које ће се имплементирати кроз шестогодишњи период до 2021. године.

Министарски састанак Међународне комисије за заштиту реке Дунав 2016

Мере које су предвиђене плановима управљања у сливу реке Дунав побољшавају квалитет вод река, језера и подземних вода, чине реке и језера погодним екосистемима за животиње и биљке и управљају ризиком од поплава.

„Вода је нужна основа за живот, која се суочава са многим притисцима, од климатских промена до прекомерне експлоатације, од растућих суша до загађења“, рекао је Председавајући Међународне комисије за заштиту реке Дунав Петер Калас. „Ово је разлог зашто су заштита реке Дунав, као важног водног извора за цео дунавски регион, и његов развој толико значајни.“

Господин Калас је даље објаснио: „Као прекретницу у историји, усвајајући данас две стратегије управљања за слив реке Дунав које ће предводити паметан одрживи развој током наредних 6 година, 14 земаља и Европска унија назначиле су заједничку посвећеност њиховој имплементацији до 2021. године и на тај начин поставиле пример решавања глобалних изазова на локалном нивоу.“

Министри и високи представници одговорни за управљање водама земаља у сливу Дунава, Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Чешке, Немачке, Мађарске, Црне Горе, Молдавије, Румуније, Србије, Словачке, Словеније, Украјине и Европске комисије, одобрили су планове управљања и усвојили декларацију на министарском састанку, који је организовала Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR).

„План управљања водама у сливу Дунава верзија 2015“ и „Први план управљања ризицима од поплава у сливу Дунава“ развијени су у складу са Оквирном директивом о водама и Директивом о поплавама Европске уније. Примери мера које се налазе у плановима су изградња постројења за пречишћавање вода у циљу смањења загађења, изградња 146 рибљих миграционих коридора или отварање простора за задржавање воде како би се ублажиле штете од поплава.

План управљања водама у сливу Дунава се заснива на претходном плану за период од 2009. до 2015. године, који је резултирао значајним унапређењима реке Дунав и његових притока. На пример, емисије фосфора смањене су за 30 % од 2009. године, са позитивним ефектима на екосистеме широм слива, као и у Црном Мору. Први план управљања ризицима од поплава је први програм на нивоу слива који има за циљ да спречи и редукује штете од поплава по људско здравље, животну средину, културно наслеђе и трговину.

„Акције у нашим плановима управљања користиће како животној средини, тако и 80 милиона људи који слив Дунава називају својим домом“, објаснио је Иван Завадски, Извршни секретар ICPDR - а. „Ово је разлог зашто је ICPDR укључио људе из слива у свој развој.“

Државни секретар Министартсва пољопривреде и заштите животне средине, Жељко Радошевић, учествујући на округлом столу Министарског састанка истакао је да због чињенице да се Република Србија налази у средишњем делу слива реке Дунав велики део узводних утицаја на воде Дунава је присутан у нашем делу слива. Истакао је да Влада Републике Србије ове године завршава активности на развоју стратешког и законодавног оквира како би се унапредила политика управљања водама и подржало даље усклађивање са захтевима одговарајућих правних тековина ЕУ. Такође, рекао је да ове регионалне активности ICPDR-а у великој мери доприносе бољој припреми Републике Србије за процес придруживање Европској унији, имајући у виду комплексност преношења и примене Европског законодавства у области вода.

Дискутујући о примени Директиве о поплавама, државни секретар Жељко Радошевић је рекао да су разорне поплаве које су се догодиле 2014. године, у Републици Србији однеле 51 људски живот, проузроковале појаве изливања вода из речних корита, преливање насипа, пробијање насипа, а потом и плављење великих површина урбаних, руралних подручја, пољопривредних земљишта, саобраћајница, инфрастуктурних објеката, производних објеката, што је проузроковало велике штете у сваком погледу и потребу да се становништво евакуише са угроженог подручја. Штета је било на више од 200 локација на инфраструктури за заштиту од штетног дејства вода. Тиме је значајно била умањена функционалност заштитних система и повећан ризик од поплава. Отклањању последица поплава пришло се кроз реализацију хитних радова интервенција који су финансирани како из средстава међународне помоћи тако и из срестава буџета Републике Србије. Израда Плана управљања ризицима од поплава је у почетној фази и планирано је да буде завршен 2017. године у складу са важећим Законом о водама. Планирано је да Република Србија по завршетку израде недостајућих карата иновира План управљања ризицима од поплава 2021. године. Велики значај придајемо регионалној сарадњи у области управљања водама, па тако договорене активности и пројекте на сливу Дунава постављамо и као приоритете за реализацију у националним оквирима.

Усвојени „План управљања водама у сливу Дунава верзија 2015“ и „Први план управљања ризицима од поплава у сливу Дунава“ се налазе на сајту ICPDR– а: http://icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published.

Државе чланице и Европска унија су разрадиле планове у оквиру ICPDR-а, са свеобухватним скупом мера јавних консултација, укључујући НВО из области животне средине, пословни свет и друге заинтересоване стране. Ово ће обезбедити широко прихватање планова. Мере подизања свести и едукације, на пример кроз игру за децу, која је објављена на страници www.danubeadventure.org, подржавају укључивање широке јавности у рад на управљању водама у оквиру ICPDR-а.

1. фебруар 2016.

Република Србија је примила зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искористи за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта „Система за заштиту од поплава у Смедеревској Паланци – Реконструкција регулисаног корита и насипа реке Јасенице (km 10+235 до km 19+300) и обезбеђење пропусне моћи корита на узводној деоници (km 19+300 до km 24+454)“ и тим поводом је објављен оглас у „Политици“, дана 01.02.2016. године, ради позива за достављање понуда.

Позив за достављање понуда