Насловна » Архива » Архива 2017. » Реализоване јавне набавке

Архива 2016. - Реализоване јавне набавке

Jавнa набавкa услуга ледоломаца на одбрани од леда у зимској сезони 2016/2017. године на Дунаву од rkm 1333 до rkm 1170 и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав

 

Набавка услуга прикупљања, анализа и интегрисања података у базе Водног информационог система Србије (подзаконска акта, карте из ВОС-а, елементи извештавања ка ICPDR-у и ISRBC-у, елементи извештавања по директивама и друго)

 

Набавка услуга израде техничке документације за изградњу водопривредног објекта „Струганик” - баријере на реци Рибници (од км 15+500 до км 20+500)

 

Набавка радних станица

 

Јавна набавка услуга припреме стручних елемената за потребе дефинисања преговарачке позиције везано за директиве Европске уније у области вода - II фаза

 

Јавна набавка услуге ревизора компоненти 2 и 3 пројекта „Хитне санације од поплава“

 

Jавнa набавкa услуга обавезног осигурања возила

 

Набавка услуга израде студије „Техно-економска анализа развоја, дистрибуције воде и управљања системом за наводњавање са већим бројем корисника”

 

Набавка услуга израде студије „Развој регионалних водопривредних система на територији Републике Србије”

 

Jавнa набавкa рециклираних тонера за HP уређаје

 

Набавка услуга израде Стратешке процене утицаја Плана заштите вода од загађивања на животну средину

 

ЈАВНА НАБАВКА - Заштита насеља и индустријске зоне у Новом Пазару од поплава – регулација насипа реке Рашке од ушћа реке Бањске до моста Царева ћуприја (km 0+000 до 1+578,8), Дежеве од ушћа узводно (km 0+000 до km 0+600) и ушћа реке Бањске (km 0+000 до km 0+300)

 

Набавка услуга израде Студије унапређења заштите акумулација у Републици Србији - II фаза

 

Јавна набавка услуга припреме стручних елемената за потребе израде подзаконских аката из области вода - II фаза

 

Набавка услуга мерења и испитивања радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу Србије и Мађарске

 

Набавка услуга припреме Плана управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије – II фаза

 

Јавна набавка услуга израде aнализе могућности укључења корисника подземних вода у годишњи програм мониторинга квалитета вода у Републици Србији

 

Набавка услуга за потребе испуњавања у 2016. години обавеза Републике Србије које произлазе из билатералне сарадње у области вода са суседним државама

 

Набавка услуга за потребе испуњавања у 2016. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за слив реке Саве

 

Набавка услуга за потребе испуњавања у 2016. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за заштиту реке Дунав

 

Jавнa набавкa уређаја за штампање – мрежно црно-бела мултифункционална машина ласер А4 – произвођач Lexmark

 

Jавнa набавкa радне станице из Партије 1, Тип 3. – произвођач Lenovo

 

ЈАВНА НАБАВКА - Изградње система за заштиту од поплава у насељу Доњи Љубеш: укључујући реконструкцију леве обале заштитног насипа (16,7 km) на реци Јужна Морава са левообалном заштитом (1,1 km)

 

Jавнa набавкa услуга одржавања и поправке службених путничких аутомобила Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде са уградњом резервних делова - Партија 6
Редни број јавне набавке: 6/2016

 

Набавка услуга одржавања и поправке путничких аутомобила Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде, са уградњом резервних делова
Редни број јавне набавке: 2/2016

 

ЈАВНА НАБАВКА - Система за заштиту од поплава у Смедеревској Паланци – Реконструкција регулисаног корита и насипа реке Јасенице (km 10+235 до km 19+300) и обезбеђење пропусне моћи корита на узводној деоници (km 19+300 до km 24+454)

 

Набавка услуга посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања државних службеника Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде
Редни број јавне набавке: 1/2016

 

Набавка европремиум БМБ 95 за потребе службених возила Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде

 

Набавка евро дизела за потребе службених возила Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде

 

Набавка услуга мобилне телефоније за потребе Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде
Редни број јавне набавке: 3/2016

 

ЈАВНА НАБАВКА - Изградња одбрамбеног насипа узводно од улива Јасеничке реке за заштиту насеља Радујевац од великих вода реке Дунав

 

ЈАВНА НАБАВКА - Пројекат заштите корита и приобаља реке Нишаве: Регулација реке Нишаве кроз насеља од км 11+340 до км 12+945 са обезбеђењем пропусне моћи за велике воде на узводној деоници од км 12+945 до км 13+248 и низводној деоници од км 10+440 до км 11+340

 

ЈАВНА НАБАВКА - Заштита од поплава града Алексинца – регулација насипа реке Моравице кроз град Алексинац од km 2+370 до km 3+100 и обезбеђење протицаја на узводној секцији од km 3+100 до km 3+950, и низводној секцији од km 2+000 до km 2+370

 

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге надзора радова у оквиру пројекта „Хитне санације од поплава“

 

ЈАВНА НАБАВКА услуге израде Студије економских ефеката истраживања и побољшања стања водозахватних објеката подземних вода