Насловна » Архива » Архива 2016. » Послови - Контролне листе

Контролне листе

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС", број 36/15) сачињене су контролне листе Одељења водне инспекције Републичке дирекције за воде

 

Редни број

Контролна листа

Ознака контролне листе

1.

Брана са акумулацијом

КЛ БСА-01

2.

Јавни водовод

КЛ ЈВ-01

3.

Регионалн и вишенаменски систем

КЛ РВС-01

4.

Електране

4.1

Хидроелектрана

КЛ ХЕ-01

4.2

Мала хидроелектрана

КЛ МХЕ-01

4.3

Термоелектрана

КЛ T-01

4.4

Нуклеарни објекти

КЛ НО-01

5.

Индустријски објекти

КЛ ИО-01

6.

Постројења за пречишћавање отпадних вода

КЛ ППОВ-01

7.

Саобраћајни објекти

7.1

Аутопут

КЛ A-01

7.2

Магистрални пут

КЛ МП-01

7.3.1

Регионални пут

КЛ РП-01

7.3.2

Мост на регионалном путу

КЛ М-01

7.4

Железница

КЛ Ж-01

7.5

Аеродром

КЛ A-01

8.

Водни објекти на пловном путу

8.1

Преводница

КЛ ПР-01

8.2

Пловни пут

КЛ ПП-01

8.3

Лука

КЛ Л-01

8.4

Марина

КЛ М-01

8.5

Пристаниште

КЛ ПС-01

8.6

Пристан

КЛ ПН-01

9.

Депоније

 

Индустријске депоније

9.1.1

Рециклажни центар

КЛ РЦ-01

9.1.2

Сакупљач и трансфер станица

КЛ СТС-01

9.2.1

Комуналне депоније

КЛ КД-01

10.

Разни водови

10.1

Магистрални нафтовод

КЛ МН-01

10.2

Магистрални гасовод

КЛ МГ-01

10.3

Магистрални далековод

КЛ МД-01

10.4

Трафостаница

КЛ Т-01

10.5

Продуктовод

КЛ ПР-01

10.6

Кабловски вод

КЛ КВ-01

10.7

Електровод

КЛ Е-01

10.8

Оптички вод

КЛ ИTTOВ-01

11.

Систем за одводњавање

КЛ СЗО-01

12.

Систем за наводњавање

КЛ СЗН-01

13.

Систем за одвођење атмосферских вода

КЛ САВ-01

14.

Објекти за подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоритетне супстанце

КЛ СЗНД-01

15.

Складиштење на обали материја

КЛ СНО-01

16.

Просторни и урбанистички план

КЛ ПУП-01

17.

План газдовања шумама на водном земљишту

КЛ ПГШ-01

18.

Рударски истражни и експлоатациони радови

КЛ РЕР-01

19.

Уређење водотока

19.1

Регулациони објекат

КЛ РО-01

19.2

Насип

КЛ Н-01

20.

Испирање акумулација или чишћење наноса из акумулација

КЛ ИАЧН-01

21.

Експлоатација речних наноса

21.1

Експлоатација и депоновање речних наноса из Дунава или Саве

КЛ ЕРНДС-01

21.2

Експлоатација и депоновање речних наноса из осталих водотокова

КЛ ЕРНОВ-01

22.

Вештачко обогаћивање издани

КЛ ВОИ-01

23.

Рибњак

23.1

Рибњак (хладноводни)

КЛ РХ-01

23.2

Рибњак (топловодни)

КЛ РТ-01

24.

Изградњу и затрпавање бунара

КЛ ИЗБ-01

25.

Акумулација за оснежавање ски терена

КЛ AОСТ-01

26.

Јавни сеоски водовод

КЛ ЈСВ-01

27.

Сађење дрвећа и сеча

КЛ СДС-01

28.

Промена катастарских култура

КЛ ПКК-01

29.

Воденица и сплав

КЛ ИВС-01

30.

Други објекат и радови

КЛ ДОИР-01

31.

Водни објекти

31.1

Прелив

КЛ ПВ-01

31.2

Устава

КЛ У-01

31.3

Пропуст

КЛ ПТ-01

31.4

Мост

КЛ М-01

31.5

Црпна станица

КЛ ЦС-01

31.6

Водозахват

КЛ ИВ-01

31.7

Постројење за припрему воде за пиће

КЛ ППВП-01

31.8

Цевовод

КЛ Ц-01

31.9

Резервоар

КЛ ИР-01

31.10

Испуст

КЛ И-01

31.11

Мониторинг

КЛ ИМГ-01

32.

Документација за одбрану од поплава

КЛ ЛСООП-03