Насловна » Архива » Архива 2021. » Историја активности у 2020. години

Архива 2021. - Историја активности у 2021. години

03. новембар 2021.

ВОДИЧ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

У оквиру пројекта ''Јавно-приватни дијалог за развој'', који се спроводи у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и финансира од стране USAID, покренута је реформска тема за унапређење система отпадних вода у Србији, на иницијативу NALED, Удружења за Едукацију, Екологију и Енергетику ''3е'' и Мреже инспектора Србије. Као један од партнера у Тематској радној групи за унапређење система отпадних вода у Србији, учествовало је и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде. У оквиру ове сарадње израђен је Водич за пречишћавање отпадних вода, намењен привредним, јавним и другим субјектима, који у својим производним процесима и током обављања делатности генеришу отпадне воде. Водич јасним и сажетим смерницама упућује све поменуте субјекте на прописе и активности планирања, припреме акционих планова, изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и извештавања.

Водич за пречишћавање отпадних вода

01. новембар 2021.

Јавни позив за учешће у јавној расправи
o Предлогу плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године

У складу са одредбама чл. 33. и 34. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/2018 – др.закон) (у даљем тексту: Закон) припремљен је Предлог плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године (у даљем тексту: Предлог плана). У складу са одредбама чл. 38. и 39. Закона, у поступку доношења Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године, Министарство пољопривредe, шумарствa и водопривредe –Републичка дирекција за воде, спроводи јавну расправу о Предлогу плана.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде позива представнике државних органа и организација, јавних служби, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, удружења, међународних организација, као и друге заинтересоване учеснике. да се упознају са текстом Предлога плана.

Јавна расправа о Предлогу плана спроводи се у периоду од 1. новембра 2021. године до 1. децембра 2021. године.

Предлог плана је доступан за увид и преузимање на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде (http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-u-toku.php) и на Порталу е-Управе.

Због епидемиолошке ситуације, примедбе, предлози и сугестије достављају се на Обрасцу за коментаре Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде, путем електронске поште на адресу: odv@minpolj.gov.rs , са назнаком „Јавна расправа – ПУВ 2021-2027 “, до 1. децембра 2021. године.

По окончању јавне расправе Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу плана и исти ће објавити на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде и на порталу е-Управе најкасније седмог радног дана пре подношења Влади на разматрање и усвајање.

Документа:
- Предлог плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године
- Прилог 1 – Прегледне табеле
- Прилог 2 – Методологије
- Прилог 3 – Програм мера
- Прилог 4 – Смернице за израду вишегодишњег програма мониторинга
- Прилог 5 - Карте
- Образац за коментаре – ПУВ

01. новембар 2021.

Јавни позив за учешће у јавној расправи
o Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја
Плана управљања водама на територији Републике Србије
за период 2021-2027. године на животну средину

Министарство пољопривреде, шумарста и водопривреде је, у складу са одредбама чл. 9 и 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) донело Одлуку о изради стратешке процене утицаја Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године на животну средину („Службени гласник РС“, број 35/2021) и израдило Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године на животну средину (у даљем тексту: Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја).

У поступку припреме стратешке процене утицаја Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године на животну средину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде спроводи јавну расправу о Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде позива представнике државних органа и организација, јавних служби, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, удружења, међународних организација, као и друге заинтересоване учеснике. да се упознају са текстом Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја.

Јавна расправа о Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја спроводи се у периоду од 1. новембра 2021. године до 1. децембра 2021. године.

Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја је доступан за увид и преузимање на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде (http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-u-toku.php) и на Порталу е-Управе.

Примедбе, предлози и сугестије за унапређење текста Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја достављају се на Обрасцу за коментаре, путем електронске поште на адресу: dragana.jankovic@minpolj.gov.rs , са назнаком „Јавна расправа – СПУ ПУВ 2021-2027 “, до 1. децембра 2021. године.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкa дирекцијa за воде анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће Извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године на животну средину.

Документа:
- Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године на животну средину
- Образац за коментаре - СПУ

06. август 2021.

Влада Републике Србије, на седници одржаној 29. јула 2021. године донела је Акциони план за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године , којим су утврђене мере и активности које ће се спроводити у планском периоду, ради остваривања дугорочних циљева дефинисаних Стратегијом управљања водама до 2034. године, са одговарајућим роковима, потребним финансијским средствима и органима, организацијама и јавним предузећима надлежним за реализацију тих активности. Такође, дефинисани су показатељи који поред праћења реализације Стратегије обезбеђују и хармонизацију са активностима које су у Европској унији релевантне за области животне средине и вода, специфичне индикаторе, које је потребно пратити на националном нивоу и параметре којима се унапређује статистика у области вода.

02. август 2021.

ОБЈАВЉЕНИ ИЗВЕШТАЈИ 4. ЗАЈЕДНИЧКОГ ИСТРАЖИВАЊА РЕКЕ ДУНАВ:
Најсвеобухватније истраживање реке на свету представљено у две публикације

Беч, 29. април 2021. године

Током 2019. и 2020. године, у координацији са Секретаријатом Међународне комисије за заштитиу реке Дунав (ICPDR), реализовано је Четврто заједничко истраживање реке Дунав (The Joint Danube Survey 4 – JDS4) у коме је учествовало више стотина научника и разних других учесника подунавских земаља. Резултати истраживања су објављени и данас су доступни како научној заједници тако и широј јавности.

Заједничко истраживање реке Дунав представља најобухватнији истраживачки мониторинг површинских вода на свету, а спроводи се сваке шесте године.

У циљу постизања доброг статуса, као циља Оквирне директиве о водама (WFD), заједничко истраживање реке Дунав врши усклађивање процеса мониторинга вода у свим дунавским земљама. На целом сливу реке Дунав, међународни тимови одлазили су до утврђених локација како би узимали узорке и вршили мерења разних параметара статуса - загађења, биодиверзитета, садржаја пластике и радијације.

Истраживање је као резултат дало иновиран приказ статуса вода на целокупном сливу реке Дунав.

Током JDS4 примењен је читав низ метода и техника нове генерације, укључујући „Environmental DNA (eDNA)” и „target & non-target screening methods”.

Резултати овог истраживања дају нам јединствени увид у статус вода на сливу реке Дунав, укључујући одговоре на следећа питања:

  • колико хемијских супстанци је доспело у воде?
  • колики број риба живи у сливу реке Дунав?
  • која количина микропластике се налази у реци Дунав и његовим притокама?
  • да ли заиста има лососа у Дунаву?

Слично као и приликом JDS3, и резултати овог 4. истраживања представљају основ у процесу спровођења одредби WFD, у смислу прављења свеобухватне базе података као подлоге у процесу одлучивања. Циљ прикупљања резултата током ових истраживања није да замени национални мониторинг који се у свакој држави појединачно користи приликом процеса процене еколошког и хемијског статуса, већ да се користи у својству базе података, са једне стране, приликом усаглашавања метода за процене на целом сливу, а са друге стране, приликом нове приоритизације специфичних загађивача на сливу реке Дунав.

JDS4 доприноси побољшању процеса спровођења мониторинга у сливу реке Дунав, јер:

  • представља независну базу података која може унапредити процес мониторинга површинских вода на националном нивоу;
  • пружа могућност тестирања и упоређивања са националним методологијама за одређивање биолошких и хидроморфолошких елемената, а све у циљу њихове будуће усклађености;
  • даје могућност за вршење обуке у узорковању и процени биолошких елемената квалитета;
  • представља јединствени извор података одређеног броја елемената квалитета за цео Дунав;
  • омогућује размену знања и искустава између чланица Европске уније и осталих држава.

Анализом резултата закључено је да су, у односу на JDS3, многи проблеми до сада отклоњени. Међутим, предстоји још доста посла. Поред тога, одређени фактори, као што су микропластика или еДНА, први пут су током овог истраживања мерени, тако да ће њихово праћење бити могуће тек након спроведеног 5. истраживања - JDS5.

Резултате спроведеног JDS4 можете погледати и преузети на следећем линку:
https://www.icpdr.org/main/press-release-jds4-reports-published-most-comprehensive-river-survey-world-two-publications.

28. јун 2021.

„Дан Дунава 2021.“

9. јун 2021.

Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у сарадњи са јавним водопривредним предузећима „Србијаводе“ и „Воде Војводине“, припремила је прву радну верзију Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године

Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде покренула је поступак јавне набавке услуга израде Стратешке процене утицаја Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године на животну средину. Након завршеног поступка, одабрани понуђач ће имати рок од два месеца за израду Нацрта извештаја о Стратешкој процени утицаја Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године на животну средину.

Планирано је да се јавни увид и јавна расправа, за План управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године и Стратешку процену утицаја Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године на животну средину, одрже на јесен 2021. године, по законима Републике Србије.

26. мај 2021.

„Наше мишљење – Наш Дунав“

Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) је међународна организација коју чини 15 земаља и Европска унија. Формирана је 1998. године. Крајњи циљ ICPDR-а је примена Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав (Конвенција о заштити реке Дунав), а мисија је промовисање и координација одрживог и равномерног управљања водама, укључујући заштиту, унапређење и рационално коришћење вода у корист земаља, становника, биљног и животињског света Дунавског слива.

Савезна Република Југославија (СЦГ) је 30. јануара 2003. године ратификовала Конвенцију о заштити реке Дунав (Закон о потврђивању Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав, „Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 2/03). СЦГ је постала пуноправни члан ICPDR-a 19. августа 2003.године. Република Србија је преузела од СЦГ обавезе везане за слив реке Дунав.

Како је најбољи начин за заштиту и управљање водама блиска међународна сарадња између свих земаља у сливу реке - окупљајући све интересе узводно и низводно, једна од активности ICPDR-a је и припрема Плана управљања водама и Плана управљања ризиком од поплава за слив реке Дунав у складу са директивама Европске уније у области вода.

Први План управљања водама на сливу реке Дунав израђен је 2009. године, а први План управљања ризиком од поплава 2015. године. Тренутно су на нивоу ICPDR-a активности на ажурирању и припреми Плана управљања водама на сливу реке Дунав 2021-2027 и Плана управљања ризиком од поплава 2021-2027.

Позивамо све заинтересоване на консултативну радионицу „Наше мишљење – Наш Дунав“, коју организује ICPDR путем апликације Zoom, 29. и 30. јуна 2021. године. Важно нам је мишљење сваког појединца, јер само са активним учешћем свих заинтересованих, јавности и стручњака можемо кроз повратне информације, коментаре, сугестије и конструктивне дискусије доћи до квалитетних предлога планова.

Позивно писмо

Информација о регистрацији

Линк за регистрацију: Meeting Registration - Zoom

23. мај 2021.

ПРОЈЕКАТ УПРАВЉАЊА СЛИВОМ РЕКЕ ДРИНЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

Пројекат управљања сливом реке Дрине на Западном Балкану (у даљем тексту Пројекат) је завршен 30. априла 2021. године.

Регионални је пројекат и обухватао је три земље у сливу реке Дрине: Републику Србију, Босну и Херцеговину и Црну Гору. Као посебно важне компоненте садржао је Прекограничну анализу стања (Transboundary Diagnostic Analysis) и Стратешки акциони програм (у даљем тексту: ТДА/САП). Вредност пројекта је 8.400.000,00 USD, финансирао се 50% из Специјалног фонда за климатске промене (СЦЦФ) и 50% из Глобалног фонда за заштиту животне средине (ГЕФ). Активности на Пројекту су сврстане у три кључне компоненте и то:

Компонента 1. Сарадња између држава на међународном управљању сливом реке Дрине;

Компонента 2. Пилот инвестиције за интегрисано управљање сливом реке Дрине и повећање отпорности на климатске промене и управљање шумама и

Компонента 3. Управљање пројектом, надзор и ревизија.

У склопу пројекта урађен је Стратешки акциони програм (САП). САП пружа основу за одлучивање у политичким оквирима будућег прекограничног управљање водама слива и при том истовремено предвиђа начин сарадње држава слива реке Дрине. Визија управљања водама, која је садржана у САП-у слива Дрине је документ о циљевима и приоритетима које ће се промовисати у будућности кроз усаглашено интегрално планирање на сливу.

Будући да визија одражава и бави се главним проблемима и тенденцијама унутар слива у одређеном периоду, укључујући шире друштвене, економске и еколошке проблеме, визија пружа увид у сврху и циљеве планирања управљањем слива.

У оквиру пројекта радило се на подизању свести грађана о значају сваког појединца на очување и будућност река и животне средине. Припремљени су видео спот и радио џингл које можете видети кликом на ОВДЕ:

19. мај 2021.

СЕДМИ САСТАНАК ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
одржан је у Београду 18. маја 2021. године

Основ за рад Заједничке Комисије и основаних радних група је Споразум о сарадњи о интегралном управљању водама на доњем току реке Дрине између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, потписан 20. септембра 2014. године, а продужен је Закључком Владе Републике Србије 05 број: 48-8278/2019 од 29. августа 2019. године.

На састанку су учествовали представници Републике Србије из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде и Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ и представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЈУ „Воде Српске“ из Републике Српске.

На састанку се у оквиру рада у Групи за водна акта, Групи за поплаве и Групи за инспекцијске послове извештавало о активностима које су договорене на претходном састанку и договорене су даље заједничке активности.

Обе стране су изразиле спремност за настављање интензивне сарадње Заједничке комисије на питањима од заједничког интереса у складу са Споразумом.

19. април 2021.

Јавне консултације о Нацрту плана управљања водама за слив реке Дунав и Нацрту плана управљања ризицима од поплава за слив реке Дунав од 2021. године

Нацрт плана управљања водама за слив реке Дунав и Нацрт плана управљања ризицима од поплава за слив реке Дунав од 2021. године, су објављени и доступни за јавне консултације! Коментаре можете слати до 30. септембра 2021. године.

Као врхунац шестогодишњег циклуса управљања, Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) развила је План управљања водама за слив реке Дунав и aжурира План управљања ризицима од поплава Дунава од 2021. године, који ће дефинисати активности које ће се спроводити широм слива реке Дунав за наредних шест година од 2021. до 2027. године. Циљ ових планова је да воде слива реке Дунав учине чистијим, здравијим и сигурнијим. Такође и да се заштитити и побољша статус свих вода и осигура одржива, дугорочна употреба водних ресурса, као и одрживо управљање ризицима од поплава.

За развој планова управљања, представници цивилног друштва и заинтересоване стране позвани су да изнесу своје ставове и кажу своје мишљење. Највећи утицај, мере ће имати на становнике слива реке Дунав, као и на генерације које долазе, и стога им се пружа прилика да од почетка разговарају о њиховом успостављању.

Од 31. марта 2021. године, ICPDR доставља нацрте планова управљања за коментаре на својој веб страници. Јавност се позива да поднесе коментаре на документа - која се могу овде преузети - Секретаријату ICPDR -а до 30. септембра 2021. године. Они се могу послати у писаној форми на доњу адресу или на наменску адресу е-поште: wfd-fd@icpdr.org . Коментари ће се узети у обзир током прегледа и финализације планова до децембра 2021. године.

ICPDR Secretariat
Vienna International Centre, Room D0412
Wagramer Strasse 5, A-1220 Vienna, Austria
E-Mail: wfd-fd@icpdr.org

ICPDR је обезбедио простор за онлајн упитник о плановима, који омогућава становништву дунавског слива да кажу своје мишљење. Упитник можете ОДМАХ попунити на веб страници овде. На крају, ICPDR ће такође бити домаћин онлајн радионице за консултације са заинтересованим странама. Наше мишљење - Наш Дунав ће се одвијати преко ZOOM апликације због пандемије COVID-19. Све детаље у вези са овим догађајем заказаним за 29.-30. Јун 2021. године можете пронаћи овде.

14. април 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Након прошлогодишње паузе због изазова пандемије, ове године, пету годину заредом, Bled Water Festival, у суорганизацији с Министарством околиша и просторног планирања Републике Словеније, најављује међународно такмичење за награде Responsible Towards Water 2021. Овогодишње такмичење подржавају партнери из осам земаља (Аустрија, Чешка, Хрватска, Мађарска, Монако, Словачка, Словенија и Србија).

Овим међународним такмичењем се желе мотивисати и наградити иновативни приступи, идеје и пројекти који диктирају нове трендове у разумевању воде и одрживим решењима, истовремено покривајући цели водени циклус, чувајући водено окружење и побољшавајући квалитет у свим подручјима живота.

Позивамо заинтересоване да учествују с иновативним пројектима и идејама на подручју очувања воде и водних ресурса.

Детаљи такмичења могу се наћи у приложеном позиву, а информације и обрасци за пријаву доступни су на bledwf.com u rubrici Awards/Categories

Позив

Награде “Responsible Towards Water 2021“ додељене на Фестивалу воде на Бледу, Словенија, одржаном од 10. до 11. јуна 2021. године

На Фестивалу воде на Бледу, додељено је пет међународних награда „Одговорни према води“ за иновације у очувању воде и водних ресурса.

Ове године је на Фестивалу воде на Бледу, који је суорганизовало Министарство животне средине и просторног планирања Републике Словеније и који је промовисан у партнерству са министарствима и међународним организацијама из девет земаља, додељено пет награда за најиновативније пројекте на пољу очувања воде и водних ресурса.

Међународни жири је прегледао и оценио дванаест пројеката из седам земаља (Словенија, Бугарска, Пољска, Монако, Немачка, Израел и Финска) и наградио пет најбољих пројеката у свакој појединачној категорији.

У категорији Corporate – micro businesses, награда је додељена пројекту Smart hydration station project словеначке компаније MyWater, која је прихватила изазов решавања проблема одбачених пластичних боца од воде развијањем паметне станице. Станица је комбинација механичке опреме и напредне технологије филтрирања воде за побољшање квалитета, сигурности и приступачности пијаће воде која се добија локално и на месту употребе је бесплатна.

У категорији Corporate – small businesses, жири је доделио награду пројекту PlanetCare Microfiber Filter словеначке компаније Planet Care. Компанија је развила јединствени филтер за машине за прање веша, који је са доказаном стопом ефикасности од 90% и потпуно затвореним кругом у стању да уклони микропластику из воде након сваког циклуса прања, спречавајући је тако да дође до океана.

У категорији Corporate – medium-sized businesses, награђен је пројекат System SPiD компаније WOFIL Robert Muszański. Циљ компаније је подстицање употребе озона уместо хлора за оксидацију и деконтаминацију воде. Компанија је развила мобилну верзију система која ради по принципу plug&play и лака је за употребу - на новим, као и на постојећим системима за пречишћавање воде. Систем SPiD делује имитирајући природне процесе и на тај начин смањује употребу хемикалија.

У категорији Corporate – large businesses, награду је пројекту Small wastewater treatment plant with filtration medium словеначке компаније Kostak. Компанија је развила ефикасну технологију за пречишћавање отпадних вода из домаћинства. Постројење се налази под земљом и комбинује процесе, попут седиментације, филтрације и капања. Главни процес заснован је на био-филму. Због очувања хранљивих састојака, попут азота и фосфора у води, домаћинства могу касније користити ову воду.

Додељена је и награда за национални пројекат под називом Finnish Water Stewardship Commitment. Пројекат представља изазов за финске компаније, да процене своје ризике и могућности за воду, у складу са Циљем бр. 6 одрживог развоја Уједињених нација.

Чланови жирија били су:
Prof. Dr. Mihael J. Toman, Biotechnology Faculty. University of Ljubljana – председник жирија
Romain Ciarlet, General Secretary of the Prince Albert II of Monaco Foundation, Monaco
Dóra Gere, National Public Health Center, Hungary
Elizabeta Kos, Directorate for Water Management and Marine Protection, Ministry of Economy and sustainable Development, Croatia
Tanja Miškova, Ambassador, Department of International Organisations, Ministry of Foreign Affairs, Slovenia
Dr. Mojca Šraj, Slovenian National Committee for IHP UNESCO, Slovenia

Награде „Одговорни према води“ са Бледског фестивала воде додељене су последњи пут, јер ће због проширења програма у наредној години бити додељене Европске награде за воде.

О Бледском фестивалу воде

Ово је била пета година заредом да се организује Бледски фестивал воде, овог пута као интернет догађај. У размаку од два дана, међународни стручњаци су на пет округлих столова разговарали о различитим темама које се односе на воду и очување водних ресурса - од садржаја минерала и како минерали утичу на наше здравље, подземних вода до присуства водених сомелиера у ресторанима.

22. фебруар 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Влада Републике Србије, на седници одржаној 11. фебруара 2021. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2021. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 11/21 од 12. фебруара 2021. године.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 79/17, 40/18 и 44/18 – др. закон), у даљем тексту: Правилник, прописани су услови под којима корисник средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: корисник средстава) може да користи средства Републике Србије, као и садржина захтева који корисник средстава подноси ради финансирања послова од општег интереса у управљању водама.

Такође, Правилником је прописано да се корисник средстава захтев за расподелу и коришћење средстава Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним корисник средстава је дужан да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 4. марта 2021. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

29. јануар 2021.

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године

Јавна расправа о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године (у даљем тексту: Предлог акционог плана) вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије (Број: 325-9583/2020 од 25. новембра 2020. године). Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде спровело је јавну расправу о Предлогу акционог плана у периоду од 26. новембра 2020. године до 16. децембра 2020. године. Примедбе, предлози и сугестије достављене током јавне расправе су размотрене и сагледана је могућност њиховог интегрисања у текст Предлога акционог плана.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана можете преузети овде.

 

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеној јавној расправи o Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, спровела је јавну расправу о Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину (у даљем тексту: Нацрт извештаја о СПУ), у периоду од 26. новембра до 26. децембра 2020. године. Примедбе, предлози и сугестије достављене током јавне расправе су размотрене и сагледана је могућност њиховог интегрисања у текст Нацрта извештаја о СПУ.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту извештаја о СПУ можете преузети овде.