Насловна » Финансирање и спровођења пројеката научних истраживања

ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКАТА НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА,
ИЗДАВАЊА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА, ОРГАНИЗОВАЊА НАУЧНИХ И ИЛИ СТРУЧНИХ СКУПОВА
ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА И ОРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДАН ДУНАВА И ДАН САВЕ

Влада Републике Србије, на 212. седници одржаној 13. фебруара 2020. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2020. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 13/2020 од 14. фебруара 2020. године.

Уредбом, поред осталог, предвиђена су средства за финансирање издавања научних часописа од националног значаја, организовањe научних и/или стручних скупова, за спровођење пројеката научних истраживања из области управљања водама, као и средстава за организацију манифестације Дан Дунава и Дан Саве, које произилазе из обавезе спровођења Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав и спровођењу Оквирног споразума о сливу реке Саве.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17 , 79/17 и 40/18 ), прописани су услови под којима правно лице (научна и стручна удружења и др.) може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије.

Такође, Правилником је прописано да правно лице захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде, у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”, на прописаним обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део, а које можете преузети и овде: Образац О-6 (за спровођење пројекта научног истраживања); Образац О-7 (за издавање научног часописа); Образац О-8 (за организовање научног и/или стручног скупа); Образац О-9 (за организацију Дан Дунава и Дан Саве).

У складу са наведеним, правно лице је дужно да свој Захтев, заједно са неопходном документацијом која је прописана овим Правилником, и Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор ("Службени гласник РС", бр. 99/2018 и 40/19), а која је наведена и у обрасцу захтева, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу: Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, уз напомену „За финансирање издавања научног часописа“ или „За организовање научног и/или стручног скупа“ или „За спровођење пројекта научног истраживања“ или „За организовање манифестације Дан Дунава“ или „За организовање манифестације Дан Саве“.Овогодишњи слоган за организовање манифестације Дан Дунава је „Истражимо Дунав“. Захтев је потребно доставити најкасније 5. марта 2020. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје Министраству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде.