Насловна » Архива » Архива 2018. » Реализоване јавне набавке » Јавне набавке

Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СЛИВА АКУМУЛАЦИЈЕ „БАРЈЕ” СА СТРАТЕШКОМ ПРОЦЕНОМ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

НАБАВКА УСЛУГE ВРШЕЊА СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ У ТОКУ ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС ТИМОЧКИ И РВС МЛАВСКО-МОРАВСКИ

 

НАБАВКA УСЛУГА ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД РАДОВИМА НА ИЗГРАДЊИ ДЕОНИЦЕ КАНАЛА КУЛА - МАЛИ ИЂОШ, ОД KM 10+310 ДО KM 15+300, СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СЕВЕРНА БАЧКА, ПОДСИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ МАЛИ ИЂОШ

 

НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ ИЗРАДЕ ВОДНОГ БИЛАНСА СЛИВА РЕКЕ МОРАВЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА АНГАЖОВАЊА ЛЕДОЛОМАЦА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ 2018/2019

 

НАБАВКА УСЛУГE ВРШЕЊА СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ У ТОКУ ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС ТИМОЧКИ И РВС МЛАВСКО-МОРАВСКИ

 

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ОД НЕЗГОДЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ КЛАСИФИКАЦИОНЕ И РАДИОНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАДЊУ БРОДА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – ЛЕДОЛОМЦА

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС ТИМОЧКИ И РВС МЛАВСКО- МОРАВСКИ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ВОДНОГ БИЛАНСА СЛИВА РЕКЕ МОРАВЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА О ЗОНАМА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ РЕГИОНАЛНОГ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА ПОДСИСТЕМА ВЛАСИНСКО ЈЕЗЕРО

 

НАБАВКА УСЛУГА ОБУКЕ КРОЗ ПРЕНОС ЗНАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ ВОДОПРИВРЕДНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА ИЗРАДУ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПЛАНОВЕ УПРАВЉАЊА ВОДНИМ ПОДРУЧЈИМА

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ВОДНОГ ДОБРА, РЕГИСТРА ЗАГАЂИВАЧА И РЕГИСТРА КОРИШЋЕЊА ВОДА

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПРОГРАМА У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА НИТРАТНЕ ДИРЕКТИВЕ 91/676/EEК ОД 12. ДЕЦЕМБРА 1991. ГОДИНЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА УНАПРЕЂЕЊА ВОДНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНОВИРАНОГ КАТАЛОГА РЕКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ХИДРОЛОШКИХ ПОДЛОГА СТОГОДИШЊИХ ВЕЛИКИХ ВОДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАНИЦА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА

 

НАБАВКА УСЛУГА ШТАМПЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ АНАЛИЗЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИМЕНЕ ПРОТОКОЛА О УПРАВЉАЊУ НАНОСОМ УЗ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О СЛИВУ РЕКЕ САВЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ИСПУЊАВАЊА У 2018. ГОДИНИ ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВОДА

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ, СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 

НАБАВКА УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКА ЕУРО ДИЗЕЛ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКА БЕНЗИНА EVRO PREMIUM BMB 95

 

НАБАВКА ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА LEXMARK УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКА РАДНИХ СТАНИЦА

 

НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА ШТАМПАЊЕ

 

НАБАВКА ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА CANON УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКА ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА SAMSUNG УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКА ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА HP УРЕЂАЈЕ