Мађарска

Досадашња билатерална сарадња у области вода између Србије и Мађарске заснива се на важећем Споразуму о водопривредним питањима који је потписан 08. августа 1955. године у Београду између влада ФНР Југославије и НР Мађарске. Тим Споразумом уређује се отицање спољних и унутрашњих вода, регулисање и одржавање водотока, одбрана од поплава и леда, снабдевање водом, заштита вода од загађивања, мелиорација земљишта, искоришћавање водних снага, заштита од ерозије, размена хидрометеоролошких података, као и израда студија, пројеката и извођење радова.

Споразум из 1955. године у потпуности је превазиђен. Досадашњи резултати спровођења постојећег Споразума само су делимично задовољавајући, а и многе одредбе Споразума, пратећих правилника и методологија данас нису више актуелне, јер је дошло до значајних промена ситуације на терену.

Досадашња сарадња са Мађарском одвија се на релативно кратком сектору водотока од заједничког интереса, што је у супротности са важећим Европским директивама у области вода.