Насловна » Послови » Водна акта » Обрасци захтева за издавање водног акта

Обрасци захтева за издавање водног акта

Сходно, Закону о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016) и Правилнику о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе («Службени гласник РС», број 72/2017), користе се следећи обрасци захтева за издавање водних аката: