Насловна » Архива » Архива 2020. » Историја активности у 2020. години

Архива 2020. - Историја активности у 2020. години

26. новембар 2020.

Јавни позив за учешће у јавној расправи o Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину

Министарство пољопривреде, шумарста и водопривреде је, у складу са одредбама чл. 9 и 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) донело Одлуку о изради Стратешке процене утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину („Службени гласник РС”, број 56/18) и израдило Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину (у даљем тексту: Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја).

У поступку припреме стратешке процене утицаја Предлога Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде спроводи јавну расправу о Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде позива представнике државних органа и организација, јавних служби, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, удружења, међународних организација, као и друге заинтересоване учеснике да се упознају са текстом Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја.

Јавна расправа о Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја спроводи се у периоду од 26. новембра 2020. године до 26. децембра 2020. године.

Текст Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја је доступан за увид и преузимање на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде (http:/www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-u-toku.php) и на Порталу е-Управе.

Примедбе, предлози и сугестије за унапређење текста Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја достављају се на Обрасцу за коментаре, путем електронске поште на адресу: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs , са назнаком „Јавна расправа – Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама”, до 26. децембра 2020. године.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће Извештај о спроведеној јавној расправи (учешћу заинтересованих органа и организација и јавности) о Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину.

Документа:

- Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину
- Образац за коментаре

26. новембар 2020.

Јавни позив за учешће у јавној расправи o Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 25. новембра 2020. године, донео је Закључак о спровођењу јавне расправе о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године са Програмом јавне расправе (у даљем тексту: Предлог акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама).

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде позива представнике државних органа и организација, јавних служби, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, удружења, међународних организација, као и друге заинтересоване учеснике да се упознају са текстом Предлогa акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама.

Јавна расправа о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама спроводи се у периоду од 26. новембра 2020. године до 16. децембра 2020. године.

Текст Предлога акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама је доступан за увид и преузимање на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републичке дирекције за воде (http:/www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-u-toku.php) и на Порталу е-Управе.

Примедбе, предлози и сугестије за унапређење текста Предлога акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама достављају се на Обрасцу за коментаре, путем електронске поште на адресу: gordana.spegar@minpolj.gov.rs, са назнаком „За јавну расправу о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама за период од 2021. до 2023. године” или путем поште на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавну расправу о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године”, до 16. децембра 2020. године.

По окончању поступка јавне расправе Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године и исти ће објавити на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде и на порталу е-управе најкасније седмог радног дана пре подношења Влади на разматрање и усвајање.

Документа:
- Предлог акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године
- Образац за коментаре
- Програм јавне расправе
- Закључак Владе Републике Србије о спровођењу поступка јавне расправе

8. октобар 2020.

Одржана завршна конференција твининг пројекта
„Подршка планирању политика у сектору управљања водама“

Крај твининг пројекта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“, који је финансирала Европска унија, обележен је 24. септембра 2020. године, завршном конференцијом у Београду. Пројекат у укупној вредности од 1,5 милиона евра се спровео кроз партнерство између стручњака из Србије, Немачке, Аустрије и Холандије, а његов главни циљ је био јачање капацитета Републичке дирекције за воде и јавних водопривредних предузећа „Србијаводе" и „Воде Војводине", као и других сродних институција, у имплементацији принципа Оквирне директиве о водама.

Иако Србија још увек није чланица ЕУ, постоји снажна политичка воља да се управљање водама и закони ускладе са стандардима ЕУ. Оквирна директива о водама је један од најамбициознијих и најцеловитијих делова законодавства о животној средини ЕУ. Државе чланице ЕУ морају испунити овај циљ како би сачувале своје водне ресурсе и решиле питања климатских промена. Прекретница у политици заштите вода постигнута је заједничком израдом Плана управљања на територији Србије за период 2021-2027, јер се упоредно планирање тренутно одвија у свим државама чланицама ЕУ. Како би се обезбедио пренос знања и изградња институционалних капацитета, у оквиру пројекта, био је организован велики број радионица за стручњаке из Србије у сарадњи са стручњацима из земаља чланица ЕУ.

На конференцији су предочени главни резултати и користи које су проистекле током ових осамнаест месеци трајања пројекта. Присутнима су се обратити представници Делегације Европске уније, Немачке, Аустрије, Холандије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Након чега, је одржана панел дискусија са на којој су учесници пројекта сумирали своје утиске и оценили пројекат као изузетно успешним. Том приликом стални саветник на твининг пројекту Др Штефан фон Кајц, изјавио је да су резултати релевантни за Србију, као и за целу ЕУ, јер вода не познаје границе као и да ће описане мере помоћи у постизању дугорочног циља доброг статуса свих река и подземних вода, заштитити правилно снабдевање водом, смањити загађење вода и заштитити биодиверзитет.

Клик на слику отвара галерију

Генерални директорат Европске комисије за суседство и преговоре о проширењу је одабрао овај пројекат као изузетно успешан у Републици Србији. Више информација је доступно на вебсајту Европске комисије:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ezaf20001enn.pdf.

22. јул 2020.

Sava Drina River Corridors Integrated Development Project - Environmental and Social documents

Светска Банка као партнер од поверења, намерава да Влади Републике Србије стави на располагање финансијска средства за реализацију прве фазе српског дела мултифазног пројекта Интегрисаног развојног програма за коридоре реке Саве и Дрине (Фаза И Програма). Развојни циљеви Пројекта фокусирани су на побољшање заштите од поплава, прекограничног управљања водним ресурсима у одабраним деловима сливова река Саве и Дрине и настоји да промовише регионалну економску интеграцију и приступ Европској Унији.

Пројекат подлеже новом Еколошком и Друштвеном оквиру Светске Банке, скупу еколошких и друштвених стандарда који су, почев од октобра 2018. године, заменили оно што је раније било познато као Заштитне политике.

У овом смислу и у поступку одобрења Пројекта, сет додатних докумената се ставља на увид јавности.

План за преузимање обавеза за животну средину и социјална питања (ESCP)

Оквир за управљање животном средином и социјалним питањима за Србију (ESMF)

План укључивања заинтересованих страна (SEP)

Процедуре управљања радном снагом (LMP)

Оквир политике расељавања за Србију (RPF)

План управљања животном средином и социјалним питањима ESMP Мартинци - Попова бара

План управљања животном средином и социјалним питањима ESMP Складиште Сурчин

Environmental and Social Commitment Plan (ESCP)

Environmental and Social Management Framework (ESMF)

Stakeholder Engagement Plan (SEP)

Labor Management Procedure (LMP)

Resettlement Policy Framework (RPF)

Environmental and Social Management Plan ESMP Martinci - Popova bara

Environmental and Social Management Plan ESMP Surcin Warehouse

29. јун 2020.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН РЕКЕ ДУНАВ

29. јуна сваке године 14 земаља потписница Међународне конвенције о заштити Дунава, организује различите догађаје, кампање и радионице под окриљем Међународног Дана Дунава како би се подигла свест о очувању реке Дунав код што већег броја појединаца и како би се апеловало на рационалнију употребу водних ресурса. У земљама широм Европе, иницијатор обележавања Дана Дунава је Међународна комисија за заштиту реке Дунав - ICPDR чија је мисија да промовише и координира одрживо и интегрално управљање водама, укључујући и заштиту, побољшање и рационалну употребу вода.

Дунав је најзначајнија и друга највећа река Европе, која повезује земље Балканског полуострва међусобно и са остатком Европе. На свом путу од Швaрцвалда у Немачкој до ушћа у Црно море у Румунији и Украјини, река Дунав протиче кроз или поред десет обалских држава што je чини најзначајнијом међународном реком на свету. Дунав тече кроз Србију у дужини од 588 километара. Протеже се од тромеђе Србије, Мађарске и Хрватске до ушћа Тимока, на тромеђи Србије, Бугарске и Румуније. Пролази кроз војвођанску равницу и националне паркове "Фрушка гора" и "Ђердап", а поред природног блага, бројне су културно-историјске вредности дуж његових обала. Главне притоке у Србији су му реке Тиса, Сава, Тамиш, Морава, Нера и Тимок. Дунав је једна од најпопуларнијих река на свету за речна крстарења и представља велики туристички потенцијал Србије, са два највећа градска центра, Београдом и Новим Садом. Дунавски базен је станиште преко 2000 биљних врста и више од 5000 животињских врста. На подручју тока Дунава живи више од половине популације медведа, вука и риса, као и значајна птичја станишта врста као што је Далматински пеликан.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка Дирекција за Воде је у протеклим годинама издвајало средства и заједно са бројним партнерима организовало манифестације прославе Дана реке Дунав. Ове године, због различитих ограничења јавних окупљања које је и даље на снази као резултата глобалне пандемије због болести COVID-19, овогодишња прослава Дана Дунава се одржава у измењеним околностима путем друштвених мрежа. Мото овогодишње кампање је „Истражимо Дунав“.

Узимајући у обзир оклоности које су нас задесиле, а на које на жалост не можемо да утичемо користимо прилику да апелујемо на све становнике ове земље да шире важност очувања и заштите реке Дунав, уз наду да ћемо већ наредне године моћи да прославимо Дан реке Дунав на начин на који то ова река и заслужује.

Више о Дану реке Дунав можете видети на: http://www.danubeday.org/ .

Ове године, сходно околностима Дан Дунава обележавамо и организацијом вебинара: „Управљање водама у Републици Србији”, где ћемо разговарати о следећим питањима:

- Који су изазови са којима се сусрећу реке у Србији?
- Шта за Србију значи Оквирна директива о водама?
- Шта је урађено претходних година?
- Шта ће се урадити у годинама које долазе?
- Које користи можемо имати сви ми?
- Како можемо допринети одрживој будућности?

Регистрацију за вебинар можете извршити на сајту ЕУ Инфо Центра http://euinfo.rs/euinfo-webinar-2/ .

Постер

 

У оквиру прославе Дана Дунава сваке године је и такмичење „Danube Master Art“ (Дунавски уметник).

Такмичење је међународног карактера и укључује ученике основних и средњих школа у изради уметничких радова (уметнички рад, мапа, видео снимак и сл.) од природних материјала са обала река. Замишљено је тако да се позив за учешће на такмичењу шаље школама у којима се учесници, зависно од својих наставника, одлучују за врсту уметничког рада. Радови могу бити или индивидуални или направљени у групи.

Ове године због актуелне ситуације са COVID – 19, време почетка као и форма су мало измењени.

Млади истраживачи Србије, који су свих ових година са нама радили на овом конкурсу су објавили на свом сајту почетак Наградног конкурса „Дунавски уметник 2020“ на: https://www.mis.org.rs/objave/nagradni-konkurs-dunavski-umetnik/

Заједнички организовано од стране Глобалног партнерства за воде Централне и Источне Европе (GWP CEE) и Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR), такмичење охрабрује децу да стекну ближи увид о рекама у свом месту, осврну се на то шта животна средина значи за њих, и да створе оригинална уметничка дела у славу региона. Деца из свих школа, НВО-а, дневних центара или удружења за децу у сливу Дунава позвана су да буду креатори уметничких дела и да узму учешће у такмичењу Дунавски уметник, који уједињује хиљаде деце широм слива реке Дунав још од 2004. године. Такмичење не само да окупља децу из региона Дунава, већ их едукује о суштинској вредности и значају река и даје им глас да коментаришу будућност свог окружења.

Детаљи такмичења

Учесници морају бити из земаља у сливу Дунава (Немачка, Аустрија, Чешка Република, Словачка, Мађарска, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Румунија, Бугарска, Молдавија и Украјина).

Учесници су подељени на основу њиховог узраста у тренутку слања пријава:
- Јуниори: 6-11 година
- Тинејџери: 12-18 година

Учесници могу да се пријаве на такмичење као појединци, као одељење, или као група од максимално 4 људи.

Такмичење ће се одвијати на два нивоа: националном и међународном. Пошто буду изабрани на националном нивоу, национални победници ће се потом такмичити на међународном нивоу.

Рок за предају радова биће објављен почетком септембра 2020. године.

3 категорије: уметнички рад, видео, мапа *НОВО*

Деца би требала да оду до обале реке (идеално Дунава или притоке Дунава) и да створе своје еколошко уметничко дело.

Поред тога, како је ове године мото „Истражи Дунав“, уносимо нову категорију - мапу, на којој деца истражују обалу и стварају мапу различитих занимљивих тачака за њих. На карти се могу означити разне тачке интерса (нпр. дворац, утврђење), значајна места која наглашавају биолошку разноликост, места за рекреацију (плаже, паркови, бициклистичке стазе, итд.), као и места која би могла имати више пажње (нпр. места у лошем стању, места која захтевају чишћење, поплављене зоне, итд.). Карта такође може открити неке занимљиве или мање познате чињенице о реци.

Након стварања уметничког дела, деца или наставници треба да направе фотографију у боји или видео о уметничком делу и пошаљу то националном организатору. Потребно је да су фајлови високе резолуције, да нису промењени у односу на оригинал (измењени услед слања путем друштвених мрежа), спремни за штампање и да се могу лако прегледати.

Спецификације

Уметнички радови - треба да буду израђени од природних материјала пронађених поред река, нпр. скулптуре, колажи, мода и накит, итд. Цртежи и слике НИСУ прихватљиви. Минимална величина дигиталне фотографије је 150 ДПИ и 3 МБ.

Видео снимци - не смеју бити дужи од 1 минута. Могу бити снимљени фотоапаратом или телефоном. Анимације неће бити прихваћене. Ученици могу да направе филм, одсвирају песму или изведу представу (перформанс).

*НОВО* Мапе – би требало да се ураде на страници формата А3. Мапа треба да садржи смер компаса (да буде оријентисана), размеру или размерник, легенду, симболе за представљање различитих објеката. Ученици се охрабрују да отворе своју креативност и изнесу било које занимљиве чињенице и тачке на мапи. Фотографије или скениране мапе високе резолуције треба да се пошаљу националним организаторима. Минимална величина датотека је 150 ДПИ и 3 мегабајта.

Све фотографије, видео снимци и скенирани документи траба да се пошаљу националним организаторима. Уколико постоји ограничење у величини прилога уз е-маил, можете користити неки од wебесплатних интернет сервиса (нпр. wетрансфер).

Избор победника

Национални ниво
На националном нивоу, национални организатори ће оцењивати различите уметничке форме. Националне награде варирају од земље до земље. Најбољих 10 националних уметничких радова биће постављено на званичном Инстаграм профилу такмичења.

Мeђународни ниво
На међународном нивоу, једног националног победника у Јуниорима и једног у Тинејџерима у све три категорије, оцењиваће међународни жири, који се састоји од националних представника свих земаља ИЦПДР-а. Да би оцењивање било неутрално, текст или други елементи који могу говорити о националном пореклу уметничког дела биће прикривени. Одлука жирија је коначна, а аутор(и) најбољег међународног уметничког рада биће крунисан „Дунавски уметник“.

Промотивни видео ће инспирисати учеснике на креирање својих уметничких дела. Након конкурса биц́е организована изложба са фотографијама најбољих уметничких дела из сваке земље повезане са међународним догађајем који организује ИЦПДР

Запослени и службеници у GWP CEE-u i ICPDR--у, као и чланови уже фамилије (родитељи, брачни друг, деца, браћа и сестре и бабе и деде) не могу да учествују у такмичењу.

Прича иза уметничког дела (захтева се само на међународном нивоу):
Све пријаве на међународном нивоу морају садржати писану причу на енглеском језику (изјава уметника) до 250 речи.
Прича може описати: 1) стваралачки процес и 2) шта је учесник научио истраживањем корита реке.
Ево неколико водец́их питања за размишљање:
Каква је ваша порука публици?
Шта је инспирисало ваш рад?
Док сте стварали своја уметничка дела, шта сте научили

Учешће у такмичењу подразумева да победници дају одобрење да њихова имена и фотографије буду објављени у публикацијама GWP CEE-a i ICPDR-a. GWP CEE и ICPDR задржавају право да користе фотографије/видео записе без писаног одобрења оних који су укључени у њихову израду.

Друштвени медији

Поред главног такмичења,10 најбољих радова из сваке земље ће учестовоати у онлајн такмичењу. Биће додељена посебна награда за „Рад са највише лајкова“ на Данубе Арт Мастер Фејсбук страници. Само уметнички радови и видео снимци које су званично поднели национални организатори могу да се такмиче за награду „Рад са највише лајкова“.

За више информација, погледати www.danubeday.org или контактрати Веронику Вагову, GWP CEE, ат veronika.vagoova@gwpcee.org.

Постер Међународни дан Дунава 2020 на енглеском језику

3. јун 2020.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН РЕКЕ САВЕ

Међународни Дан Саве обележава се 01. јуна сваке године. Дан реке Саве је почео да се обележава 2007. године, када га је званично усвојила Међународна комисија за слив реке Саве. Основни циљ обележавања међународног дана реке Саве је укључивања јавности и подизање свести о важности очувања и заштите реке Саве као и о рационалној употреби водних ресурса.

Река Сава настаје у северозападној Словенији спајањем Саве Долинке и Саве Бохињке. Тече у дужини од 945 километара, а површина слива износи 97. 713 квадратних километара. Подручје кроз које протиче река Сава назива се Посавина. Ток реке Саве креће од Словеније, преко Хрватске и Босне и Херцеговине, све до њеног ушћа у реку Дунав у Србији. Занимљиво је да има чак 249 притока, као и да спаја три главна града: Љубљану, Загреб и Београд. Представља везу између држава Балкана и остатка Европе.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка Дирекција за Воде је до сада издвајало средства и заједно са бројним партнерима организовало манифестације прославе Дана реке Саве. Ове године, због пандемије узроковане заразном болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Дан реке Саве обележава се у нешто измењеним околностима и знатно скромније.

Досадашње прославе Међународног дана реке Саве обележило је лепо дружење, а овим путем се захваљујемо на сарадњи свим партнерима и надамо се да ћемо у наредним годинама заједничким снагама наставити активности. Такође користимо прилику да вам упутимо апел да у складу својим могућностима промовишете важност очувања и заштите реке Саве као и рационалнију употребу водних ресурса ове године на симболичан начин путем медија, а надамо се да ћемо се наредне године вратити редовним активностима.

Више о Дану реке Саве можете видети на: savacommission.org/news_detail/167 док на следећем линку можете попунити занимљив квиз о реци Сави: srbijavode.rs/web/images/testquiz/ .

19. фебруар 2020.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Влада Републике Србије, на седници одржаној 13. фебруара 2020. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2020. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 13/20 од 14. фебруара 2020. године.

Том Уредбом предвиђена су средства за финансирање у 2020. години послова од општег интереса у управљању водама, и то послова:

1) уређења и коришћења вода који обухватају:

  1. (1) истражне радове на изворишту површинских вода и заштиту изворишта за снабдевање водом;
  2. (2) изградњу и реконструкцију водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе - водозахвати (бунари, каптаже, захвати из водотока, канала, језера и бране са акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистрални цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају, у јавној својини;
  3. (3) израду техничке документације из области уређења и коришћења вода (претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова),

2) заштите вода од загађивања који обухватају:

  1. (1) изградњу и реконструкцију водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода (главних колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора пречишћених вода), у јавној својини;
  2. (2) израду техничке документације из области заштите вода од загађивања (претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова),

(3) спровођења пројеката научних истраживања из области управљања водама;

(4) издавања научних часописа од националног значаја који доприносе развоју науке и струке у области управљања водама који обухватају припрему и обраду текстова, штампање и друге послове који су у функцији издавања часописа;

(5) организовања научних и/или стручних скупова из области управљања водама који обухватају штампање позива и програма, умножавање радова и других прилога, обезбеђивање простора за рад научног скупа, симултаног и писаног превођења, објављивање радова са научног скупа у зборнику радова или часопису и смештај позваних предавача;

(6) организовања манифестацијa „Дан Дунава” и „Дан Саве”, у циљу укључивања јавности и подизања свести о важности очувања и заштите реке Дунав и реке Саве и о рационалној употреби водних ресурса;

(7) вршења инвеститорских послова и послова вођења надзора над извођењем радова, односно вршењем услуга у области управљања водама.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 –др. закон) расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 79/17 и 40/18), у даљем тексту: Правилник, прописани су услови под којима инвеститор може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и садржина захтева који инвеститор подноси ради финансирања послова од општег интереса у управљању водама.

Такође, Правилником је прописано да инвеститор захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним Инвеститор је дужан да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 5. марта 2020. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

28. јануар 2020.

Sava Drina River Corridors Integrated Development Project - Environmental and Social documents

Светска Банка као партнер од поверења, намерава да Влади Републике Србије стави на располагање финансијска средства за реализацију прве фазе српског дела мултифазног пројекта Интегрисаног развојног програма за коридоре реке Саве и Дрине (Фаза И Програма). Развојни циљеви Пројекта фокусирани су на побољшање заштите од поплава, прекограничног управљања водним ресурсима у одабраним деловима сливова река Саве и Дрине и настоји да промовише регионалну економску интеграцију и приступ Европској Унији.

Пројекат подлеже новом Еколошком и Друштвеном оквиру Светске Банке, скупу еколошких и друштвених стандарда који су, почев од октобра 2018. године, заменили оно што је раније било познато као Заштитне политике.

У овом смислу и у поступку одобрења Пројекта, сет додатних докумената се ставља на увид јавности.

План за преузимање обавеза за животну средину и социјална питања (ЕСЦП)

Оквир за управљање животном средином и социјалним питањима за Србију

План укључивања заинтересованих страна (СЕП)

Процедуре управљања радном снагом

Оквир политике расељавања (РФП) за Србију